ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ </br>ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

2014թ.

ՀՀ ՏԿՆ Միգրացիոն պետական ծառայության գործունեության ապահովան համար 2014թ. ՀՀ պետական բյուջեով հատկացվել է 115743.60 հազ. դրամ:

 

 ՀՀ 2014թ. պետական բյուջեով նախատեսված՝ 2014 թվականի տարեկան հատկացումները

  Ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական
դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, ֆինանսավորվող ծրագրերի անվանումը
բյուջեով նախատեսված
1 10 բաժնի 09 խմբի 01 դասի 01 115 743,60
2 10 բաժնի 07 խմբի 01 դասի 02 32 547,30
3 10 բաժնի 09 խմբի 02 դասի 02 51 959,50
4 10 բաժնի 07 խմբի 01 դասի 03 23 462,30
5 11 բաժնի 01 խմբի 01 դասի 01 1 600,00
6 10 բաժնի 09 խմբի 02 դասի 27 4 488,00

 

ՀՀ 2014 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, ֆինանսավորվող ծրագրերի և վերջիններս իրականացնող մարմինների

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժիններ, խմբեր և դասեր Ֆինանսավորվող ծրագրերի անվանումները Գումարը
(հազար դրամով)
10.09.01.01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանման /աշխատակազմի մասով/ ծախսեր 115 743,60
10.07.01.03 Փախստականների սոցիալական  խնդիրների լուծման միջոցառումների         32 547,30
10.09.02.02 Փախստականների  և նրանց ընտանիքների վերաբերյալ տեղեկատվության կուտակումների    51 959,50
10.07.01.03 Փախստականների կեցության խնդիրների լուծման միջոցառումներ 23 462,30
11.01.01.01  Գործադիր իշխանության «Վարչական սարքավորումներ» 1 600,00
10.09.02.27 Պետական մարմինների և կազմակերպությունների աշխատողների  փաթեթով  ապահովում 4 488,00

 

 

ՀՀ ՏԿՆ ՄՊԾ գործունեության ապահովման համար հատկացված բյուջետային միջոցների ընդհանուր գումարի մասին տեղեկանք (2014թ.) (128 ԿԲ)

 

 

Հաշվետվություն-բացատրագիր ՀՀ 2014թ. պետական բյուջեով նախատեսված՝ 2014թ. տարեկան հատկացումների վերաբերյալ (28,5 ԿԲ)

 

 

ՀՀ 2014թ. պետական բյուջեով ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարությանը նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, ֆինանսավորվող ծրագրերի և վերջիններս իրականացնող մարմինների (28 ԿԲ)