ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ </br>ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԾ իրավական ակտեր

 

   Հրաման Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի մարտի 15-ի «Ներքին և արտաքին ազդարարման դեպքում հաղորդումների հաշվառման և ձևակերպման օրինակելի ձևը, ինչպես նաև ազդարարին տրվող պաշտպանության միջոցների իրականացման ընթացակարգը սահմանելու մասին» թիվ 272-Ն որոշման կիրարկումն ապահովող միջոցառումների մասին (1,10 ՄԲ)
  Հրաման Հայաստանի Հանրապետությունում փախստական ճանաչված և ապաստան ստացած անձանց, ինչպես նաև երկարաժամկետ իմիգրանտների համար քաղաքացիական կողմնորոշման դասընթացի ծրագիր (հավելված ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի 2017թ. հունիսի 29-ի N 159-Ա հրամանի)  (2,01 ՄԲ)
  Հրաման Հայաստանի Հանրապետությունում փախստական ճանաչված և ապաստան ստացած անձանց, ինչպես նաև երկարաժամկետ իմիգրանտների համար քաղաքացիական կողմնորոշման դասընթացի ծրագիրը հաստատելու մասին  (416 ԿԲ)
  Հրաման Հայաստանի Հանրապետությունում փախստական ճանաչված և ապաստան ստացած անձանց ժամանակավոր կացարանի տրամադրման շահառուների ընտրության հայտանիշները հաստատելու մասին (910 ԿԲ)
  Հրաման Հայաստանի Հանրապետությունում փախստական ճանաչված և ապաստան ստացած անձանց կարիքների գնահատման հարցաթերթը և ինտեգրման պլանը հաստատելու մասին (2,66 ՄԲ)
  ՀՀ ՏԿՆ ՄՊԾ պետի 2010 թվականի ապրիլի 23-ի N 5-Լ հրամանում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին (289 ԿԲ)

 

  ՀՀ ՏԿՆ ՄՊԾ պետի 2010 թվականի ապրիլի 16-ի N 4-Լ հրամանում լրացում կատարելու մասին (273 ԿԲ)

 

  http://www.tundarc.am տեղեկատվական ինտերնետային համակարգի սպասարկման ուղղությամբ ՀՀ կառավարության 2014թ. թիվ 942-Ա որոշմամբ ներկայացվող պահանջների կատարման ապահովման մասին (228 ԿԲ)

 

  Պաշտոնական կայքի տեղեկատվական հատվածի ուղղությամբ ՀՀ կառավարության 2013թ. թիվ 1521-Ն որոշմամբ ներկայացվող պահանջների կատարման ապահովման մասին (185 ԿԲ)

 

  ՄՊԾ-ում առկա տեղեկատվական համակարգերի շահագործման և դրանցից օգտվելու կարգի մասին (1,85 ՄԲ)

 

  ՀՀ-ում կացության կարգավիճակ ստացած օտարերկրացիների վերաբերյալ վիճակագրական ամփոփ հաշվետվությունների (ելքային աղյուսակների) ձևերը հաստատելու մասին (2,73 ՄԲ)

 

  Միգրացիոն պետական ծառայության պաշտոնական կայքը (www.smsmta.am) ՀՀ կառավարության 2013թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 1521-Ն որոշման պահանջներին համապատասխանացնելու մասին (748 ԿԲ)

 

  2014 թվականին ստանդարտացման ենթակա ապաստանի տրամադրման ընթացակարգերի մշակման ժամանակացույցը հաստատելու մասին (226 ԿԲ)

 

  ՀՀ ՏԿՆ ՄՊԾ ենթակայության պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գործադիր մարմինների ընտրության (նշանակման) մրցույթի անցկացման և մրցութային հանձնաժողովի ձևավորման և կազմի հաստատման կարգը հաստատելու մասին (256 ԿԲ)

 

  Նիդեռլանդների թագավորության կողմից տրամադրվող դրամաշնորհը օգտագործելու մասին (189 ԿԲ)

 

  ՀՀ ՏԿՆ ՄՊԾ աշխատակազմի  ղեկավարի 2014 թվականի փետրվարի 24-ի «ՀՀ ՏԿՆ ՄՊԾ մասով 2014 թվականի ՀՀ կառավարության գործունեության միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների (ծրագրի) իրականացման աշխատանքների կազմակերպման մասին» N-08 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին (237 ԿԲ)

 

  ՀՀ ՏԿՆ ՄՊԾ մասով 2014 թվականի ՀՀ կառավարության գործունեության միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների (ծրագրի) իրականացման աշխատանքների կազմակերպման մասին (237 ԿԲ)

 

  ՀՀ կառավարության 2014թ-ի հուլիսի 17-ի N 769-Ն որոշման պահանջների կատարման ապահովման մասին (775 ԿԲ)

 

  ՀՀ ՏԿՆ ՄՊԾ պետի 2011 թվականի փետրվարի 8-ի N  01-Լ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին (394 ԿԲ)

 

  ««ՀՀ և ԵՄ միջև առանց թույլտվության բնակվող անձանց հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագրի կիրարկումն  ապահովող միջոցառումների  մասին» ՀՀ կառավարության 2014թ. մարտի 19-ի  թիվ 300-Ն  որոշման  պահանջների  կատարմանն ուղղված ՀՀ ՏԿՆ ՄՊԾ անելիքների մասին (246 ԿԲ)

 

  ՀՀ կառավարության «Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» 2014 թ. փետրվարի 27-ի թիվ 303-Ն որոշումից բխող ՀՀ ՏԿՆ ՄՊԾ 2014թ. միջոցառումների ապահովման մասին (284 ԿԲ)

 

  ՀՀ ՏԿՆ ՄՊԾ-ում ՀՀ տարածքային կառավարման նախարար, փոխվարչապետ Ա. Գևորգյանի 2014 թվականի մարտի 17-ի թիվ 42-Ա հրամանով հաստատված գործողությունների ծրագրի իրականացման ապահովման մասին (591 ԿԲ)

 

  ՀՀ կառավարության 23.01.2014թ. «ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հոկտեմբերի 20-ի N 1510-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N  200-Ն որոշման պահանջների իրականացման  ապահովման մասին (407 ԿԲ)

 

  ՀՀ ՏԿՆ ՄՊԾ պետի 2010 թվականի ապրիլի 16-ի «ՀՀ ՏԿՆ ՄՊԾ աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կանոնադրությունները հաստատելու մասին»  N 4-Լ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին (2,61 ՄԲ)

 

  ՀՀ ՏԿՆ ՄՊԾ աշխատակազմի 2014թ. աշխատանքային ծրագիրը հաստատելու մասին (173 ԿԲ)

 

  Միջազգային պաշտպանության կարիք ունեցող անձանց վերաբերյալ վիճակագրական ցուցանիշների համակարգ ներդնելու մասին (365 ԿԲ)

 

  ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության աշխա­­­­տա­կազմի 2013 թվականի աշխատանքային ծրագիրը հաստատելու  մասին (186 ԿԲ)

 

  Միջազգային պաշտպանության կարիք ունեցող անձանց վերաբերյալ վիճակագրական հաշվետվությունների ստացման և ՀՀ ԱՎԾ ներկայացնելու կարգի մասին (295 ԿԲ)

 

  ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 2013 թվականի մարտի 26-ի N 36-Ա հրամանի մասին (500 ԿԲ)

 

  Ապաստանի տրամադրման ընթացակարգերի ստանդարտացմանն ուղղված միջոցառումների մասին (491 ԿԲ)

 

  ««Փախստականների և ապաստանի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակման միջոցառումների ծրագրի մասին (194 ԿԲ)

 

  Ապաստանի հայցերի քննության ընթացակարգը հաստատելու մասին (1,11 ՄԲ)

 

  ՀՀ-ում ապաստան հայցող անձանց ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման հայտի ներկայացման և պատասխանի ստացման ընթացակարգը հաստատելու մասին (342 ԿԲ)

 

  Ապաստանի հայցերի քննարկման ընթացքում ապացույցների գնահատման ընթացակարգը հաստատելու մասին (640 ԿԲ)

 

  Ապաստանի տրամադրման վարչական վարույթի ընթացքում թարգմանիչների կողմից ծառայությունների մատուցման ընթացակարգը հաստատելու մասին (659 ԿԲ)

 

  ՀՀ 2012-2016 թվականների պետական բյուջեների միջոցների հաշվին ՀՀ ՏԿՆ ՄՊԾ կտրվածքով ծախսերի միջնաժամկետ ծրագրերի կազմման եվ ներկայացման մասին (192 ԿԲ)

 

  ՀՀ-ում ապաստան ստանալու մասին դիմումների ներկայացման և դրանց գրանցման  ընթացակարգը հաստատելու մասին (349 ԿԲ)

 

  ՀՀ կառավարության 2012թ. նոյեմբերի 22-ի «ՀՀ կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 25-ի թիվ 1241-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ»  թիվ 1462-Ն որոշման կիրարկումն ապահովող միջոցառումների մասին (268 ԿԲ)

 

  ՀՀ ՏԿՆ ՄՊԾ աշխատակազմի փախստականների հարցերի բաժնի կանոնադրության մեջ լրացում կատարելու մասին (268 ԿԲ)

 

  ՀՀ ՏԿՆ ՄՊԾ աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կանոնադրությունների մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին (275 ԿԲ)

 

  ՀՀ ՏԿՆ ՄՊԾ աշխատակազմի ներքին գործավարության կարգը հաստատելու մասին (425 ԿԲ)

 

  «Հանրակացարաններ» ՓԲԸ-ի լուծարային գործընթացի իրականացումը և լուծարային հանձնաժողովի գործունեությունը կասեցնելու մասին (189 ԿԲ)

 

  «Զինվորական հաշվառման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 1997 թվականի հուլիսի 17-ի N 282 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության  2010 թվականի մայիսի 27-ի N 657 որոշման պահանջները կիրառելու մասին (192 ԿԲ)

 

  ՀՀ կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 25-ի N  1241-Ն որոշման կիրարկումն ապահովող միջոցառումների մասին (196 ԿԲ)

 

  Միջազգային կազմակերպությունների միջոցների հաշվին փախստականների համար կառուցված բնակարանների (առանձնատների) բաշխման համատեղ հանձնաժողովում Միգրացիոն պետական ծառայությունից ներկայացուցիչներ նշանակելու մասին (192 ԿԲ)

 

  ՀՀ կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության հայեցակարգի իրականացման 2012-2016 թվականների գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին» 2011թ. նոյեմբերի 10-ի թիվ 1593-Ն որոշումից բխող  ՀՀ ՏԿՆ միգրացիոն պետական ծառայության 2012թ. միջոցառումների ապահովման մասին (200 ԿԲ)

 

  ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ի «ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մարտի 4-ի N 198-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» N 1769-Ն որոշման կիրարկումն ապահովելու միջոցառումների մասին (192 ԿԲ)

 

  ՀՀ կառավարության 2011թ. սեպտեմբերի 22-ի N 1360-Ն որոշմամբ հաստատված "Օտարերկրյա պետության տարածքում առանց թույլտվության բնակվող անձանց հետընդունման մասին համաձայնագրերի շրջանակներում օտարերկրյա պետություններից ստացվող դիմումները ՀՀ պետական մարմինների կողմից քննարկելու կարգի" կիրարկումն ապահովելու մասին (48,2 ԿԲ)

 

  ՀՀ կառավարության 2011թ. ապրիլի 21-ի "ՀՀ սահմանային անվտանգության և պետական սահմանի համալիր կառավարման ապահովմանն ուղղված 2011-2015թթ. միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին" թիվ 482-Ն որոշման պահանջների կատարմանն ուղղված ՀՀ ՏԿՆ ՄՊԾ գործունեության միջոցառումների մասին (305 ԿԲ)

 

  "Փախստականների և ապաստանի մասին" ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" և "Քաղաքական ապաստանի մասին" ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ օրենքների կիրարկումն ապահովող միջոցառումների մասին (87 ԿԲ)

 

  ՀՀ կառավարության 2011թ. գործունեության ծրագրի կատարումն ապահովող միջոցառումների և 2011թ. գերակա խնդիրների ցանկերում ընդգրկված ՀՀ ՏԿՆ ՄՊԾ առնչվող միջոցառումների իրականացման ապահովման մասին (102 ԿԲ)

 

  ՀՀ-ում ապաստան հայցող անձանց անձնական գործերը ՀՀ ՏԿՆ ՄՊԾ ապաստանի հարցերի բաժնից պահպանման նպատակով «Համակարգչային կենտրոն» ՊՈԱԿ հանձնելու և հետագայում դրանցից օգտվելու կարգը հաստատելու մասին (3,77 ՄԲ)

 

  ՀՀ ՏԿՆ «Հատուկ կացարան» ՊՈԱԿ-ում բնակության կարգապահական կանոնները հաստատելու մասին (727 ԿԲ)

 

  ՀՀ-ում ապաստան հայցողներին տրվող անձը հաստատող վկայականների հաշվառման իրականացման, ինչպես նաև տրված, փոխանակված, կորած և վերադարձված վկայականների գրանցամատյանների վարման կարգը հաստատելու մասին (2,08 ՄԲ)

 

  ՀՀ տարածքային կառավարման նախարար, փոխվարչապետի 2010թ. մայիսի 05-Ն և 06-Ն հրամանների կիրարկումն ապահովելու միջոցառումների մասին (867 ԿԲ)

 

  ՀՀ ՏԿՆ ՄՊԾ ամրացված լրիվ մաշված և դուրս գրված գույքի ոչնչացման մասին (906 ԿԲ)

 

  ՀՀ ազգային անվտանգության ռազմավարության ապահովմանն ուղղված ՀՀ ՏԿՆ ՄՊԾ գործունեության միջոցառումների մասին (163 ԿԲ)

 

  ՀՀ ՏԿՆ ՄՊԾ համակարգում գործող կազմակերպությունների մասին (1,61 ՄԲ)

 

  ՀՀ ՏԿՆ ՄՊԾ աշխատակազմի աշխատանքային կարգապահական ներքին կանոնները հաստատելու մասին (6,59 ՄԲ)

 

  ՀՀ ՏԿՆ ՄՊԾ փաստաթղթերի արխիվացման համար ձեռնարկվելիք միջոցառումների մասին (741 ԿԲ)

 

  ՀՀ ՏԿՆ ՄՊԾ աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության համակարգի ներդրման հետ կապված միջոցառումների մասին (1,26 ՄԲ)