ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ </br>ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

2012-2016թթ. գործողությունների ծրագիր

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

10 նոյեմբերի 2011 թվականի N 1593-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 2012-2016 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության հայեցակարգի իրականացման 2012-2016 թվականների գործողությունների ծրագիրը` համաձայն N 1 հավելվածի:

2. Սահմանել, որ հանրապետական գործադիր մարմինները Հայաստանի Հանրապետության կառավարության յուրաքանչյուր տարվա գործունեության միջոցառումների ծրագրի նախագծի մշակման ժամանակ միգրացիոն քաղաքականության մասով հիմք են ընդունում Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության հայեցակարգի իրականացման 2012-2016 թվականների գործողությունների ծրագրով տվյալ հանրապետական գործադիր մարմնի համար սահմանված համապատասխան տարվա միջոցառումները:

3. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարին` սույն որոշման 1-ին կետով հաստատված ծրագրի միջոցառումների իրականացման ֆինանսավորման հնարավորության հարցը քննարկել Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր տարվա բյուջետային գործընթացների շրջանակներում` Հայաստանի Հանրապետության շահագրգիռ պետական կառավարման մարմինների կողմից՝ սահմանված կարգով ներկայացված հայտերի առկայության դեպքում:

4. Սույն որոշման 1-ին կետով հաստատված ծրագրի իրականացման ընթացքը դիտարկելու նպատակով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 1-ի N 354-Ն որոշմանը համապատասխան՝ ստեղծել Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության հայեցակարգի իրականացման 2012-2016 թվականների գործողությունների ծրագրի մոնիթորինգի միջգերատեսչական հանձնաժողով (այսուհետ՝ միջգերատեսչական հանձնաժողով) և հաստատել միջգերատեսչական հանձնաժողովի կազմը՝ համաձայն N 2 հավելվածի:

5. Միջգերատեսչական հանձնաժողովի կազմում ընդգրկված հանրապետական գործադիր մարմինների ղեկավարներին` 15-օրյա ժամկետում միջգերատեսչական հանձնաժողովի նախագահին ներկայացնել թեկնածուների՝ միջգերատեսչական հանձնաժողովում ընդգրկելու նպատակով:

6. Միջգերատեսչական հանձնաժողովի նախագահին` մեկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարի հաստատմանը ներկայացնել միջգերատեսչական հանձնաժողովի աշխատակարգը և անհատական կազմը:

7. Սահմանել, որ միջգերատեսչական հանձնաժողովի գործունեության ապահովման կազմակերպատեխնիկական սպասարկումն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայությունը:

8. Սույն որոշմամբ հաստատված ծրագրի պատասխանատու կատարող հանրապետական գործադիր մարմինների ղեկավարներին` սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո վեցամսյա պարբերականությամբ՝ միջգերատեսչական հանձնաժողովին ներկայացնել իրենց կողմից իրականացված միջոցառումների կատարման մասին հաշվետվություն:

9. Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության պետին` յուրաքանչյուր տարվա ավարտից հետո մեկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել կատարված աշխատանքների մասին հաշվետվություն:

10. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

 Տ. Սարգսյան

 

2011 թ. նոյեմբերի 16
Երևան

 

 

 

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

նոյեմբերի 10-ի N 1593-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 2012-2016 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ  

 

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության հայեցակարգի իրականացման 2012-2016 թթ. գործողությունների ծրագրի (այսուհետ` գործողությունների ծրագիր) նպատակը ՀՀ կառավարության 2010 թ. դեկտեմբերի 30-ի N 51 արձանագրային որոշմամբ հաստատված՝ Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի պետական կարգավորման հայեցակարգով (այսուհետ` հայեցակարգ) սահմանված միգրացիոն քաղաքականության հիմնորոշ կամ գերակա ուղղությունների իրականացումն ապահովելն է:

ՀՀ միգրացիայի ոլորտի պետական կարգավորման համակարգը (այսուհետ` միգրացիոն համակարգ) 1988-2011 թթ. ընթացքում կրել է էական փոփոխություններ, ինչպես քաղաքական, օրենսդրական և հայեցակարգային, այնպես էլ՝ ինստիտուցիոնալ և օպերատիվ կառավարման մակարդակներում` ունենալով որոշակի զարգացումներ: Այնուամենայնիվ, միգրացիոն համակարգի առջև ներկայումս էլ ծառացած են հրատապ և արմատական լուծումներ պահանջող մի շարք մարտահրավերներ ու հիմնախնդիրներ, որոնց մի մասն անցած քսան տարիների ՀՀ միգրացիոն իրավիճակից բխող հիմնախնդիրներ են, որոնք, ՀՀ միգրացիայի պետական կարգավորման նախընթաց փուլերում լուծումներ չստանալով, փոխանցվել են ներկա փուլ: Հիմնախնդիրների մյուս մասը գլխավորապես առաջացել է վերջին մի քանի տարիներին` գլոբալացման և միջազգային ներգրավողական (ինտեգրացիոն) գործընթացների, տնտեսական և աշխարհաքաղաքական նոր իրողությունների ազդեցությամբ, որոնց հրատապությունն ավելի ընդգծվեց համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ազդեցությամբ:

ՀՀ միգրացիայի պետական կարգավորման հիմնական քաղաքական ուղենիշներն ու թիրախները սահմանվել են ՀՀ կառավարության 2008 թ. ապրիլի 28-ի N 380-Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության ծրագրի 2-րդ գլխում («Կառավարության գործունեության հիմնական գերակայությունները»), որում «արտագաղթի կասեցումն ու ներգաղթի խրախուսումը» ճանաչվել է հիմնական գերակայություններից մեկը: ՀՀ կառավարությունը նախանշել է միգրացիայի կարգավորման հիմնական ուղղությունները. 1988-1992 թվականներին Ադրբեջանից բռնագաղթած փախստականների՝ հասարակությանն ինտեգրման գործընթացի շարունականության, բնակչության տեղաշարժերի ուղղությունների և ծավալների հաշվառման միասնական համակարգի ստեղծման, միջազգային աշխատաշուկային Հայաստանի Հանրապետության քաղաքակիրթ ինտեգրման, օտարերկրյա քաղաքացիներին և քաղաքացիություն չունեցող անձանց մարդասիրական նկատառումներով ՀՀ-ի կողմից տրամադրվող պաշտպանության համակարգի միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցման, օտարերկրյա քաղաքացիների մուտքի, Հայաստանում նրանց կացության կարգավիճակների տրամադրման, հաշվառման ու նրանց աշխատանքային գործունեությունը կանոնակարգող կառուցակարգերի մշակման, սահմանային հսկողության համակարգի կատարելագործման, Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի կողմից հաստատված՝ Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի համակարգի և Հայաստանի Հանրապետությունում կենսաչափական կողմնորոշիչներ պարունակող էլեկտրոնային անձնագրերի և նույնականացման քարտերի համակարգի ներդրման ՀՀ կառավարության նշված ծրագրի 4-րդ գլխի («Կառավարության գործունեության հիմնական գերակայությունները») միջոցով:

Միգրացիայի կարգավորման անհրաժեշտությունը ճանաչվել է նաև ՀՀ ազգային անվտանգության ռազմավարությանը գերակա խնդիրներից մեկը: ՀՀ ազգային անվտանգության ռազմավարությունն ամրագրել է, որ «ՀՀ ազգային անվտանգության ներքին սպառնալիք է չկառավարվող և անօրինական արտագաղթը»: Այդ տեսանկյունից «միգրացիայի կարգավորման պետական քաղաքականությունը միտված է լինելու ՀՀ ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավմանը, «ուղեղների արտահոսքի» կանխմանը:

2. ՀՀ կառավարությունը պարտավորվել է նաև հետևողականորեն հետամուտ լինել ՄԱԿ-ի, Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության (ԱՄԿ), Անկախ պետությունների համագործակցության (ԱՊՀ) շրջանակներում միգրանտների, փախստականների և հարկադիր վերաբնակիչների խնդիրներին, նրանց սոցիալական պաշտպանության հարցերի շուրջ համագործակցությանը վերաբերող կոնվենցիաների ու համաձայնագրերի պահանջների կատարմանը։ ԵՄ-Հայաստան գործողությունների ծրագրից բխող պարտավորությունների շրջանակում հասնել ԵՄ-ի և Հայաստանի միջև մարդկանց տեղաշարժի հեշտացմանը, ապաստանի և փախստականների վերաբերյալ ազգային օրենսդրությունը ոլորտը կարգավորող միջազգային իրավունքի փաստաթղթերով սահմանված չափանիշներին համապատասխանեցնելուն:

3. Միգրացիայի ոլորտում ՀՀ կառավարության քաղաքական կամքի ու միջազգային պարտավորությունների իրականացման գրավականը ՀՀ կառավարության 2010 թ. դեկտեմբերի 30-ի N 51 արձանագրային որոշմամբ ՀՀ միգրացիայի պետական քաղաքականության կարգավորման հայեցակարգի հաստատումն էր: Հայեցակարգով սահմանված են միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության 14 հիմնախնդիրներ:

Նշված հիմնախնդիրների լուծման ուղղությամբ իրականացվելիք միջոցառումները միտված են ապահովելու միգրացիան կանոնակարգող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրական դաշտի համապատասխանությունը ԵՄ-ի օրենսդրությանն ու լավագույն ինստիտուցիոնալ կառուցվածքներին, միգրացիոն մոնիթորինգի, իրավիճակի վերլուծման և գնահատման համակարգի ներդրումը, արտագնա աշխատանքի մեկնող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների իրավունքների և շահերի պաշտպանությունը, 1988-1992 թթ. Ադրբեջանից բռնագաղթած փախստականների՝ հասարակությանն ինտեգրման շարունակականությունը, աջակցելու օտարերկրյա պետություններից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վերադարձին և հայրենիքում նրանց հետագա վերաինտեգրմանը, կանխարգելելու Հայաստանի Հանրապետությունից սկիզբ առնող անկանոն միգրացիան, բարձրացնելու անձի ինքնությունը հավաստող փաստաթղթերի պաշտպանվածության մակարդակը, դյուրացնելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների տեղաշարժվելու իրավունքը, կանոնակարգելու Հայաստանի Հանրապետությունում օտարերկրյա քաղաքացիների զբաղվածության պայմանները, արտակարգ իրավիճակների պայմաններում բնակչության հնարավոր զանգվածային տեղաշարժերը, կատարելագործելու Հայաստանի Հանրապետության սահմանային կառավարման ու ապաստանի տրամադրման համակարգերը, արդյունավետ կազմակերպելու մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) դեմ պայքարը և մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) զոհերի պաշտպանությունը, ուղղորդելու ներքին միգրացիան Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության և երկրի կայուն զարգացման պահանջներին համապատասխան:

4. Դրանց լուծմանն է ուղղված ՀՀ միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության հայեցակարգի իրականացման 2012-2016 թթ. գործողությունների սույն ծրագիրը, որը մշակված է հետևյալ տրամաբանությամբ՝

1) հիմնորոշ կամ գերակա ուղղություններից յուրաքանչյուրը հայեցակարգում նշված հերթական համարի տակ ներկայացված է որպես միգրացիոն քաղաքականության միջոցառումների առանձին խումբ, որը բաժանված է մի քանի ենթաուղղությունների կամ ընդհանուր բնույթի միջոցառումների, որոնք ներկայացված են աղյուսակի ամենաձախ սյունակում (օրինակ` 5-րդ համարի տակ որպես միջոցառումների առանձին խումբ սահմանված է հետևյալ հիմնորոշ կամ գերակա ուղղությունը՝ «Արտագնա աշխատանքի մեկնող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների իրավունքների և շահերի պաշտպանություն», որն իր հերթին բաժանված է 6 ենթաուղղությունների կամ միջոցառումների` 5.1.-5.6 համարակալմամբ).

2) յուրաքանչյուր ենթաուղղության դիմաց, հաջորդ` 2-րդ սյունակում ներկայացված են տվյալ ենթաուղղությունից կամ միջոցառումից ակնկալվող արդյունքները (օրինակ` 5.1-ին համարի տակ նշված ենթաուղղության` «Արտագնա աշխատանքների մեկնման գործընթացներում ծագող իրավահարաբերությունների օրենսդրական կարգավորում` նպատակ ունենալով պաշտպանել ՀՀ քաղաքացիների իրավունքներն ու շահերը» դիմաց` հաջորդ սյունակում ամրագրված են այդ միջոցառումից ակնկալվող երկու վերջնարդյունք, մասնավորապես, «1. Արտագնա աշխատանքի մեկնած ՀՀ քաղաքացիների իրավունքների ու շահերի պաշտպանվածության մակարդակի բարձրացում», «2. Արտագնա աշխատանքի մեկնող ՀՀ քաղաքացիների իրավունքներն ու շահերը պաշտպանող օրենսդրության ամբողջացում»).

3) աղյուսակի հաջորդ` 3-րդ սյունակում նշված են տվյալ ենթաուղղությունից ակնկալվող արդյունքների ստացմանն ուղղված իրավական, վարչական և կիրառական բնույթի կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ կոնկրետ գործողությունները (օրինակ` վերը նշված «5.1.» ենթաուղղության շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել երեք կոնկրետ գործողություն` 5.1.1.- 5.1.3. համարակալմամբ, մասնավորապես, «5.1.1. Աշխատանքային միգրանտների իրավունքների ու շահերի պաշտպանությանն ուղղված ՀՀ օրենսդրական դաշտի վերլուծություն, բացերի վերհանում», «5.1.2. Աշխատանքային միգրանտների իրավունքների ու շահերի պաշտպանությանն ուղղված օրենսդրական բացերի ու դրանց վերացմանն ուղղված փոփոխությունների հարցի քննարկում շահագրգիռ պետական կառավարման մարմինների ու ոլորտի հիմնախնդիրներով զբաղվող ՀԿ-ների հետ», «5.1.3. Աշխատանքային միգրանտների իրավունքների ու շահերի պաշտպանությանն ուղղված օրենսդրական նախագծերի մշակում:»).

4) հաջորդ` 4-րդ սյունակում յուրաքանչյուր գործողության դիմաց նշված է (են) այդ գործողության իրականացման համար պատասխանատու պետական կառավարման հաստատության (հաստատությունների) անվանումը (անվանումները).

5) հաջորդ` 5-րդ սյունակում նշված է տվյալ կոնկրետ գործողության կատարման ժամկետը (ծրագրով սահմանված միջոցառումներից ակնկալվող արդյունքներին հասնելու համար նախատեսված են, որոնց ժամկետները հիմնականում տեղավորվում են 2012-2016 թթ. միջակայքում՝ բացառությամբ որոշ գործողությունների, որոնց կատարումը կարող է լինել ավելի ուշ ժամանակահատվածում).

6) վերջին` 6-րդ սյունակում նշված են յուրաքանչյուր կոնկրետ գործողության իրականացումից ստացվող քանակական արդյունքների մոնիթորինգի ցուցիչները, որոնք թույլ են տալու գնահատել յուրաքանչյուր գործողության իրականացվածությունն ու առարկայական արդյունքները:

5. ՀՀ միգրացիայի կարգավորման քաղաքականության հայեցակարգի իրականացման գործողությունների ծրագիրը ներառում է 2012-2016 թթ. ժամանակահատվածում իրականացվելիք միջոցառումներ, որոնք կյանքի են կոչվելու իրավական, վարչական և կիրառական բնույթի կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ կոնկրետ գործողությունների միջոցով:

Առաջիկա հինգ տարիների ընացքում ՀՀ միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության հայեցակարգի 2012-2016 թթ. միջոցառումների ծրագրի իրականացման արդյունքում կկատարելագործվի օտարերկրյա քաղաքացիներին և քաղաքացիություն չունեցող անձանց մարդասիրական նկատառումներով ՀՀ կողմից տրամադրվող պաշտպանության համակարգը, կկանոնակարգվի աշխատուժի էմիգրացիան, կկանխարգելվի անկանոն միգրացիան, կամրապնդվի երկրում փախստականների ինտեգրման գործընթացը, կապահովվի միգրացիայի քաղաքականության մշակման, համակարգման և իրականացման համար պատասխանատու մարմինների արդյունավետ և համակարգված գործունեությունը` դրանց մասնագիտական կարողությունների զարգացման, այդ մարմինների գործառույթների տարանջատման, դրանց միջև արդյունավետ համագործակցության ապահովման, հավաստի տվյալների հավաքագրման, վերլուծության և վիճակագրության վարման միջոցով։

6. Միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության հայեցակարգի նախանշված արդյունքների ապահովման գործում նշանակալի են ՀՀ կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 21-ի N 482-Ն որոշմամբ հաստատված՝ ՀՀ սահմանային անվտանգության և պետական սահմանի համալիր կառավարման ապահովմանն ուղղված 2011-2015 թթ. միջոցառումների ծրագիրը, ՀՀ կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 1-ի N 354-Ն որոշմամբ հաստատված՝ «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության գործունեության ոլորտում բարեփոխումների ծրագրի հայեցակարգի ու 2010-2011 թվականների միջոցառումների ծրագիրը, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 3-ի N 1140-Ն որոշմամբ հաստատված՝ Հայաստանի Հանրապետությունում 2010-2012 թվականների ընթացքում մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) դեմ պայքարի կազմակերպման ազգային ծրագիրը և Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 2008 թվականի մարտի 15-ի ՆԿ-53-Ա կարգադրությամբ հաստատված՝ Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի համակարգի և Հայաստանի Հանրապետությունում կենսաչափական կողմնորոշիչներ պարունակող էլեկտրոնային անձնագրերի և նույնացման քարտերի համակարգի ներդրման հայեցակարգով նախատեսված միջոցառումների ծրագրերի պահանջները, որոնք լիովին հաշվի են առնված ու ներդաշնակեցված են միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության հայեցակարգի 2012-2016 թթ. միջոցառումների ծրագրում:

7. ՀՀ կառավարությունը Հայաստանում միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության հայեցակարգի 2012-2016 թթ. գործողությունների ծրագրի իրականացումը նախատեսում է ՀՀ կառավարության գործունեության ամենամյա միջոցառումների ծրագրում միգրացիոն քաղաքականության իրականացման 2012-2016 թթ. ծրագրի համապատասխան միջոցառումները ներառելու, իսկ դրանց շարունակականությունն ապահովող գործողությունները` ՄԺԾԾ միջոցառումների համապատասխան ծրագրում ընդգրկելու միջոցով: Նման մոտեցումը հնարավորություն կընձեռի նախանշված միջոցառումների իրականացումն ապահովել բյուջետային միջոցներով: Միգրացիոն քաղաքականության 2012-2016 թթ. ծրագրի այն գործողությունները, որոնք լրացուցիչ բյուջետային ֆինանսավորում չեն պահանջի, կներկայացվեն համապատասխան պատասխանատու պետական մարմնի աշխատակազմի ուժերով, իսկ տեխնիկական աջակցություն պահանջող գործողություններն ու միջոցառումները կիրականացվեն դոնոր երկրների ու միգրացիայի ոլորտում մասնագիտացված միջազգային կազմակերպությունների դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում:

8. ՀՀ միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության հայեցակարգի 2012-2016 թթ. գործողություների ծրագրի պարբերական վերանայումն ու ճշգրտումը կիրականացվեն ՀՀ կառավարության կողմից` ըստ արդյունքների կատարողականի մոնիթորինգի և գնահատման (նկատված թերությունների, բացերի ու քաղված դասերի հիման վրա):

ՀՀ միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության հայեցակարգի 2012-2016 թթ. գործողությունների ծրագրի մոնիթորինգի ինստիտուցիոնալ պատասխանատու պետական մարմինը ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայությունն է: Դրա հետ մեկտեղ ծրագրի իրականացման մոնիթորինգի համակարգումն ապահովովելու նպատակով ծրագրի միջոցառումների պատասխանատու համապատասխան (շահագրգիռ) պետական կառավարման մարմինների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ կձևավորվի ՀՀ միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության հայեցակարգի իրականացման 2012-2016 թթ. գործողությունների ծրագրի մոնիթորինգի միջգերատեսչական հանձնաժողով (ԳԾՄՄՀ):

ՀՀ միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության հայեցակարգի 2012-2016 թթ. գործողությունների ծրագրի մոնիթորինգի ու առաջընթացի հաշվետվությունները ՀՀ կառավարություն կներկայացվեն միջոցառումների կատարման տարեկան կտրվածքով` ներկայացնելով ծրագրի իրականացումն ըստ սահմանված մոնիթորինգի ու գնահատման ցուցանիշների, երկրում միգրացիայի ոլորտում արձանագրված հիմնական զարգացումների ու տեղաշարժերի, ինչպես նաև շահագրգիռ կողմերի առաջարկությունների ու գնահատման արդյունքների:

9. ՀՀ միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության հայեցակարգի 2012-2016 թթ. գործողությունների ծրագրի ամենամյա մոնիթորինգի հաշվետվության արդյունքներով, ծրագրով սահմանված նպատակադրումները, ցուցանիշները, ինչպես նաև քաղաքականության հիմնական ուղղություններն ու առաջնահերթությունները ենթակա են փոփոխության` ծրագրում համապատասխան փոփոխությունների կատարման միջոցով:

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 2012-2016 ԹԹ. ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

 

 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ

ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔ

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ
ԿԱՏԱՐՈՂ

ԺԱՄԿԵՏ

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐ 1. ՄԻԳՐԱՑԻԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՈՂ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԴԱՇՏԻ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄՈՏԱՐԿՈՒՄ ԵՄ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԵՄ ԱՆԴԱՄ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀԵՏ` ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՇԱՀԵՐԸ

1.1 Միգրացիոն  հարցերով
ԵՄ-ի հետ համագործակցության ընդլայնում և
խորացում` մասնավորապես «Շարժունակության շուրջ գործընկերություն» (Mօbility and
partnersհip) ծրագրում
ընդգրկվելու. ԵՄ
սահմանների կառավարման գործակալության (FRONTEX) և
համապատասխան այլ
կառույցների հետ կապեր
հաստատելու միջոցով, ինչպես նաև օգտագործելով Արդարադատության,
ազատությունների և անվտանգության հարցերով (JLS/
Հայաստան-Եվրամիություն ենթակոմիտեի ձևաչափը:

Լիարժեքորեն կօգտագործվի միգրացիոն հարցերով համագործակցություն ծավալելու ԵՄ-ի կողմից երրորդ երկրներին տրամադրվող հնարավորությունը
Միգրացիոն հարցերով ՀՀ-ԵՄ համագործակցու-թյունը բարձրացել է նոր մակարդակի

1.1.1. Միգրացիոն խնդիրներով ԵՄ-ի կողմից երրորդ երկրների հետ համագործակցությանն ուղղված առկա հնարավորությունների ու գործիքակազմի ( ԵՄ սահմանների կառավարման գործակալություն (FRONTEX), Ապաստանի աջակցության եվրոպական բյուրո (Eսrօpean Asylսm Sսppօrt Office), Սոդերկոպինգ գործընթաց (Tհe Sօderkօping Prօcess) EUROPOLE, EUROJUST և այլն ) ցանկի նախապատրաստում:

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն,
ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությոն
ՀՀ ոստիկանություն
ՀՀ սփյուռքի նախարարություն

2012

Միգրացիոն խնդիրներով
ԵՄ-ի կողմից երրորդ երկրների հետ համագործակցությանն ուղղված գործիքակազմերի ցանկի առկայություն

1.1.2. Միգրացիոն հարցերով
ԵՄ-ի հետ համագործակցության ընդլայնման և խորացման համար առկա նախադրյալների և խոչընդոտների ուսումնասիրում

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
ՀՀ սփյուռքի նախարարություն

2012

Միգրացիոն հարցերով ԵՄ-ի հետ համագործակցության ընդլայնման և խորացման մասին ուսումնասիրության հաշվետվություն

1.1.3. Միգրացիոն հարցերով
ԵՄ-ի հետ համագործակցության ընդլայնման և խորացման հնարավոր տարբերակների ուսումնասիրում

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
ՀՀ սփյուռքի նախարարություն

2012

Միգրացիոն հարցերով ԵՄ-ի հետ համագործակցության ընդլայնման և խորացման նախապատվելի ընտրված տարբերակներ

1.1.4. ՀՀ-ԵՄ համագործակցության հաստատմանն ու խորացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում (FRONTEX, EUROPOLE, EUROJUST, Eսrօpean Asylսm Sսppօrt Office)

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
ՀՀ սփյուռքի նախարարություն

2012-2016

Ստորագրված համագործակցության ու անդամակցության հուշագրեր ու համաձայնագրեր

1.1.5. ԵՄ «Շարժունակության շուրջ գործընկերություն» (Mօbility and partnersհip) համատեղ հուշագրի ստորագրում

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ սփյուռքի նախարարություն

2012

«Շարժունակության շուրջ գործընկերություն» համատեղ ստորագրված հուշագիր

1.1.6. ԵՄ «Շարժունակության շուրջ գործընկերություն» (Mօbility and partnersհip) համատեղ հուշագրից բխող միջոցառումների իրականացում

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ սփյուռքի նախարարություն

2012-2016

«Շարժունակության շուրջ գործընկերություն» ստորագրված հուշագրից բխող միջոցառումների ծրագիր և դրա կատարման հաշվետվություն

1.2. Միգրացիան կանոնակարգող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրական դաշտի վերլուծություն ԵՄ-ում ընդունված չափանիշներին համապատասխանելիության տեսանկյունից, և համապատասխան միջոցառումների ծրագրի մշակում:

Բարելավվել է միգրացիան կանոնակարգող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրական դաշտը` մոտեցել է ԵՄ-ում ընդունված չափանիշներին

1.2.1. ԵՄ–ում ընդունված չափանիշներին համապատասխանելիության տեսանկյունից միգրացիան կանոնակարգող ՀՀ օրենսդրական դաշտի վերլուծություն

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
ՀՀ ոստիկանություն
ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն
ՀՀ սփյուռքի նախարարություն

2012

Միգրացիան կանոնակարգող ՀՀ օրենսդրական ակտերի, ԵՄ չափորոշիչնեին համապատասխանության վերաբերյալ գնահատման զեկույց` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ի կողմից

1.2.2. Միգրացիան կանոնակարգող ԵՄ-ում ընդունված չափանիշներին ՀՀ միգրացիոն օրենսդրության համապատասխանելիության վերաբերյալ բացերի ու դրանց լուծման միջոցառումների ծրագրի մշակում

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ սփյուռքի նախարարություն

2013

 Միգրացիան կանոնակարգող ՀՀ օրենսդրական ակտերը ԵՄ չափորոշիչներին համապատասխանեցնելուն ուղղված միջոցառումների ծրագիր` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ի կողմից

1.2.3. Միգրացիան կանոնակարգող ՀՀ օրենսդրական դաշտի և ԵՄ-ում ընդունված չափանիշներին համապատասխանելիության միջոցառումների ծրագրի իրականացման մոնիթորինգի կազմակերպում

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ սփյուռքի նախարարություն

2014-2016

Միգրացիան կանոնակարգող ՀՀ օրենսդրական դաշտի և
ԵՄ-ում ընդունված չափանիշներին համապատասխանելիության միջոցառումների ծրագրի իրականացման մոնիթորինգի հաշվետվություններ` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ի կողմից

1.3. Քննարկումների ծավալում քաղաքացիական ծառայության սկզբունքով գործող պետական մարմնում օտարերկրացիներին ապաստանի, կացության և ՀՀ օրենսդրությամբ նրանց համար սահմանված իրավական այլ կարգավիճակների շնորհման գործառույթները կենտրոնացնելու շուրջ` նպատակ ունենալով բարձրացնելու ինչպես օտարերկրացիների հետ տարվող աշխատանքների վարչարարության, այնպես էլ վերը նշված գործառույթների համակարգման արդյունավետությունը, ապահովելու ժամանակային և նյութական ռեսուրսների ծախսման նվազեցումը:

Հայաստանի Հանրապետությունում օտարերկրացիների հետ տարվող աշխատանքների վարչարարության պարզեցում, արդյունավետության աճ` ինչպես օտարերկրացիների, այնպես էլ պետության ժամանակային և նյութական ծախսերի նվազեցում

1.3.1. ՀՀ-ում միգրացիոն քաղաքականության համակարգման, իրականացման և վերահսկողություն իրականացնող պետական մարմինների գործառութային վերլուծություն

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ ոստիկանություն
ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ սփյուռքի նախարարություն

2012

ՀՀ-ում միգրացիոն քաղաքականության համակարգման, իրականացման և վերահսկողություն իրականացնող պետական մարմինների գործառութային վերլուծության հաշվետվություն` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ի կողմից

1.3.2. Միգրացիոն քաղաքականության համակարգման, իրականացման և վերահսկողության գործառույթների կենտրոնացման միջազգային փորձի ուսումնասիրություն

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ ոստիկանություն
ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ սփյուռքի նախարարություն

2012

Միգրացիոն քաղաքականության համակարգման, իրականացման և վերահսկողության գործառույթների կենտրոնացման միջազգային փորձի ուսումնասիրության հաշվետվություն

1.3.3. քաղաքացիական ծառայության սկզբունքով գործող միգրացիոն քաղաքականության համակարգման, իրականացման և վերահսկողության գործառույթների միջազգային լավագույն փորձի հիման վրա` օտարերկրացիներին ապաստանի, կացության և այլ կարգավիճակների շնորհման կենտրոնացված գործառույթա-կազմակերպական (ինստիտուցիոնալ) մոդելների մշակում

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ ոստիկանություն
ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
ՀՀ սփյուռքի նախարարություն

2012

Քաղաքացիական ծառայության սկզբունքով գործող միգրացիոն քաղաքականության համակարգման, իրականացման և վերահսկողության գործառույթակազմակերպական (ինստիտուցիոնալ) մոդելների վերաբերյալ հաշվետվություն

1.3.4. քաղաքացիական ծառայության սկզբունքով գործող միգրացիոն քաղաքականության համակարգման, իրականացման և վերահսկողության գործառութների միջազգային լավագույն փորձի հիման վրա` օտարերկրացիներին ապաստանի, կացության և այլ կարգավիճակների շնորհման կենտրոնացված ինստիտուցիոնալ մոդելների շուրջ քննարկումների կազմակերպում և առաջարկությունների մշակում

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ ոստիկանություն
ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն
ՀՀ արտաքին գործերին նախարարություն
ՀՀ սփյուռքի նախարարություն

2012

Կենտրոնացված ինստիտուցիոնալ մոդելներից ընտրված քաղաքացիական ծառայության սկզբունքով գործող միգրացիոն քաղաքականության համակարգման, իրականացման և վերահսկողության նախապատվելի ինստիտուցիոնալ ընտրված մոդել

1.4 Վիզայի և կացության ժամկետների խախտմամբ Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող օտարերկրացիներին բացահայտելու նպատակով միգրացիոն գործառույթներ իրականացնող մարմինների միջև համագործակցության մեխանիզմի մշակում:
Այդ մարմինների համար սահմանային էլեկտրոնային կառավարման տեղեկատվական համակարգից օգտվելու պայմանների ստեղծում ու երկիր մուտք գործող ու երկրից դուրս եկող օտարերկրացիներին առնչվող տվյալների հասանելիության ապահովում:

Կբարձրանա անկանոն միգրացիայի դեմ պայքարի արդյունավետու-թյունը`օտարերկրացու` ՀՀ-ում գտնվելու ամբողջ ընթացքի մասին վիզայի ու կացության ժամկետների խախտման վերաբեյալ տեղեկատվության հավաքման և պատկան մարմինների միջև փոխանակման ճանապարհով

1.4.1. օտարերկրացիների ՀՀ կացության կարգավիճակի ու վիզայի ժամկետների խախտման վերաբերյալ տեղեկատվությունը համապատասխան լիազոր պետական մարմինների միջև փոխանակումը իրականացնել համապատասխան տեղեկատվական ցանցերով

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
ՀՀ ոստիկանություն
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ սփյուռքի նախարարություն

2012-2016

Օտարերկրացիների ՀՀ կացության կարգավիճակի, վիզայի ժամկետների խախտման վերաբերյալ տեղեկատվությունը համապատասխան լիազոր պետական մարմնի տեղեկատվական ցանցով շահագրգիռ պետական կառավարման այլ մարմիններին տրամադրման կարգը հաստատված է ՀՀ կառավարության կողմից և գործում է

Կապահովվի այլ պետություններից ՀՀ, ինչպես նաև ՀՀ-ից այլ պետություններ արտաքսված անձանց, ինչպես նաև ՀՀ-ում ապաստան հայցող անձանց վերաբերյալ տվյալների մուտքագրումը ՍԷԿՏ համակարգ: Կապահովվի ՍԷԿՏ համակարգից ՀՀ ՏԿ Ն-ին ՀՀ մուտքերի և ելքերի վերաբերյալ վիճակագրական հաշվետվությունների և վերը նշված կարգավիճակ ունեցող անձանց վերաբերյալ տվյալների ստացման հնարավորությունը

1.4.2. Ապահովել այլ պետություններից ՀՀ, ինչպես նաև ՀՀ-ից այլ պետություններ արտաքսված անձանց, ինչպես նաև ՀՀ-ում ապաստան հայցող անձանց վերաբերյալ տվյալների մուտքագրում ՍԷԿՏ համակարգ: Ապահովել ՍԷԿՏ համակարգից ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարությանը Հայաստանի Հանրապետություն մուտքերի և ելքերի վերաբերյալ վիճակագրական հաշվետվությունների և վերը նշված կարգավիճակ ունեցող անձանց վերաբերյալ տվյալների ստացման հնարավորությունը

ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ սփյուռքի նախարարություն

2012

Այլ պետություններից ՀՀ, ինչպես նաև ՀՀ-ից այլ պետություններ արտաքսված անձանց, ինչպես նաև ՀՀ-ում ապաստան հայցող անձանց վերաբերյալ տվյալները մուտքագրվում են ՍԷԿՏ համակարգ: ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարությանը ՀՀ մուտքերի և ելքերի վերաբերյալ վիճակագրական հաշվետվությունների և վերը նշված կարգավիճակ ունեցող անձանց վերաբերյալ տվյալներ է ստանում ՍԷԿՏ համակարգից

           

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐ 2. ԱՆՁԻ ԻՆՔՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՎԱՍՏՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾՈԻԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԸ ԲԱՐՁՐԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՏԵՂԱՇԱՐԺՎԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԴՅՈՒՐԱՑՆԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀՀ-ՈՒՄ ԿԵՆՍԱՉԱՓԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇԻՉՆԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՆՁՆԱԳՐԵՐԻ ԵՎ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՔԱՐՏԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄ

ՀՀ-ում կենսաչափական կողմնորոշիչներ պարունակող էլեկտրոնային անձնագրերի և նույնականացման քարտերի համակարգի ներդրման ապահովման նպատակով արդեն իսկ ընդունված են մի շարք փաստաթղթեր: Առաջիկայում սպասվում է համակարգի ամբողջական ներդրումը:

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐ 3. ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ` ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ

Հիմնախնդրի լուծմանն ուղղված միջոցառումները սահմանված են ՀՀ կառավարության 2011թ -ի ապրիլի 21-ի թիվ 482-Ն որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության սահմանային անվտանգության և պետական սահմանի համալիր կառավարման ապահովմանն ուղղված 2011-2015 թվականների միջոցառումների ծրագրում»:

           

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐ 4. ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ՀՈՍՔԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ

4.1. Միգրացիոն գործառույթներ իրականացնող պետական մարմիններում առկա տվյալների բազաների (շտեմարանների, ռեգիստրների) ուսումնասիրության կազմակերպում, ինչպես դրանց ստեղծման և գործունեության կազմակերպման իրավա-օրենսդրական, այնպես էլ դրանցում հավաքվող տվյալների ամբողջականության տեսանկյունից, բացերի վեր հանում:

Միգրացիոն գործառույթներ իրականացնող պետական մարմիններում առկա տվյալների բազաներում հավաքագրվող տվյալները համապատասխանում են ԵՄ չափորոշիչներին

4.1.1. Միգրացիոն գործառույթներ իրականացնող պետական մարմիններում առկա տվյալների բազաների (շտեմարաններ, ռեգիստրներ) ուսումնասիրություն` դրանց ստեղծման և գործունեության կազմակերպման իրավական, օրենսդրական, ինչպես նաև դրանցում հավաքվող տվյալները ԵՄ չափանիշներին համապատասխանության տեսանկյունից

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն (համաձայնությամբ, մեթոդաբանական օժանդակության մասով, իսկ հետազոտությունների իրագործումը` «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներին համապատասխան)
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն
ՀՀ ոստիկանություն

2012-2013

Միգրացիոն գործառույթներ իրականացնող պետական մարմիններում առկա տվյալների բազաների (շտեմարաններ, ռեգիստրներ) ուսումնասիրության հաշվետվություն` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ի կողմից

4.1.2. Միգրացիայի ոլորտի պետական մարմինների տեղեկատվական բազաներում հավաքագրվող տվյալների վերլուծության իրականացում, դրանց հասկացությունների համապատասխանության համադրում ԵՄ օրենսդրության (aqսis) դրույթներին ու բացերի վեր հանում

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն (համաձայնությամբ, մեթոդաբանական օժանդակության մասով, իսկ հետազոտությունների իրագործումը` «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներին համապատասխան)
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն
ՀՀ ոստիկանություն

2012-2013

 ՀՀ միգրացիայի ոլորտի տեղեկատվական բազաների ու տվյալների վերլուծության, հասկացությունների ամբողջականության համապատասխանության վերաբերյալ հաշվետվություն` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ի կողմից

4.1.3. Միգրացիոն գործառույթներ իրականացնող պետական մարմիններում տեղեկատվական բազաների (ռեգիստրների) ստեղծմանն ու համալրմանը ուղղված առաջարկությունների մշակում

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն (համաձայնությամբ, մեթոդաբանական օժանդակության մասով, իսկ հետազոտությունների իրագործումը` «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներին համապատասխան)
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն
ՀՀ ոստիկանություն

2013-2014

Միգրացիայի ոլորտի գործող տեղեկատվական ռեգիստրների, բազաների ստեղծմանն ու համալրմանը ուղղված առաջարկությունների փաթեթ` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ի կողմից

4.2. Միգրացիայի
բնագավառում վիճակագրական ցուցանիշների համակարգի ձևավորում` ԵՄ-ում ընդունված ցուցանիշներին համաձայն

Ձևավորված է միգրացիոն ոլորտում վիճակագրական ցուցանիշների համակարգ
Հայաստանում ներդրված ցուցանիշների համակարգը համահունչ է ԵՄ-ում ընդունված ցուցանիշներին

4.2.1. Միջազգային պաշտպանության կարիք ունեցող անձանց վերաբերյալ վիճակագրական ցուցանիշների համակարգի մշակում և ներդրում

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

2013

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայությունում ներդրված է միջազգային պաշտպանության կարիք ունեցող անձանց վերաբերյալ վիճակագրական ցուցանիշների գերատեսչական համակարգ

4.2.2. Միջազգային պաշտպանության կարիք ունեցող անձանց վերաբերյալ վիճակագրական ցուցանիշների հրապարակում

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն (համաձայնությամբ)

2013

Միջազգային պաշտպանության կարիք ունեցող անձանց վերաբերյալ ստացված վիճակագրական ցուցանիշները ներառված և հրապարակված են ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից հրապարակվող ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող տեղեկատվական զեկույցում

4.2.3. ՀՀ-ում բնակվող օտարերկրյա քաղաքացիների, ինչպես նաև ՀՀ քաղաքացիություն ձեռք բերած օտարերկրյա քաղաքացիների (այդ թվում` երկքաղաքացիների) վերաբերյալ վիճակագրական ցուցանիշների համակարգի մշակում և ներդրում

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

ՀՀ ոստիկանություն

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

2014-2015

ՀՀ ոստիկանությունում ներդրված է ՀՀ-ում բնակվող օտարերկրյա քաղաքացիների, ինչպես նաև ՀՀ քաղաքացիություն ձեռք բերած օտարերկրյա քաղաքացիների (այդ թվում` երկքաղաքացիների) վերաբերյալ ցուցանիշների գերատեսչական համակարգ

4.2.4. ՀՀ-ում բնակվող օտարերկրյա քաղաքացիների, ինչպես նաև ՀՀ քաղաքացիություն ձեռք բերած օտարերկրյա քաղաքացիների (այդ թվում` երկքաղաքացիների) վերաբերյալ վիճակագրական ցուցանիշների հրապարակում

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

ՀՀ ոստիկանություն

ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն (համաձայնությամբ)

2015-2016

ՀՀ-ում բնակվող օտարերկրյա քաղաքացիների, ինչպես նաև ՀՀ քաղաքացիություն ձեռքբերած օտարերկրյա քաղաքացիների (այդ թվում` երկքաղաքացիների) վերաբերյալ ստացված վիճակագրական ցուցանիշները ներառված և հրապարակված են ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից հրապարակվող ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող տեղեկատվական զեկույցում

4.3. Այլընտրանքային այլ աղբյուրներից միգրացիայի առնչվող տեղեկատվության ստացման մեխանիզմների մշակում, այդ թվում 2-3 տարի պարբերականությամբ միգրացիոն հոսքերի ներկայացուցչական ընտրանքային հետազոտությունների իրականացում:

Միգրացիոն հոսքերի վերաբերյալ հրապարակված ազգային զեկույցներ, իրականացված ընտրանքային հետազոտություններ

4.3.1. Միգրացիոն հոսքերի ներկայացուցչական ընտրանքային հետազոտությունների իրականացում միջոցառման ներառում ՄԺԾԾ եռամյա ծրագրում

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն (համաձայնությամբ, մեթոդաբանական օժանդակության մասով, իսկ հետազոտությունների իրագործումը` «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներին համապատասխան)
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

2012-2013

Միգրացիոն հոսքերի ներկայացուցչական ընտրանքային հետազոտությունների իրականացման հաստատված մեթոդոլոգիա

4.3.2. Միգրացիոն իրավիճակի վերաբերյալ տարեգրքերի պատրաստում և հրատարակում

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն (համաձայնությամբ, մեթոդաբանական օժանդակության մասով, իսկ հետազոտությունների իրագործումը` «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներին համապատասխան)
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

2015-2016

Յուրաքանչյուր տարի հրատարակվում է միգրացիոն իրավիճակի վերաբերյալ տարեգիրք

4.3.3. (ենթակետն ուժը կորցրել է 16.05.13 N 510-Ն)

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐ 5. ԱՐՏԱԳՆԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԵԿՆՈՂ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

5.1. Արտագնա աշխատանքի մեկնման գործընթացում ծագող իրավահարաբերությունների օրենսդրական կարգավորում` նպատակ ունենալով պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների իրավունքներն ու շահերը:

- Արտագնա աշխատանքի մեկնած ՀՀ քաղաքացիների իրավունքների ու շահերի պաշտպանվածության մակարդակի բարձրացում
- Արտագնա աշխատանքի մեկնող ՀՀ քաղաքացիների իրավունքներն ու շահերը պաշտպանող օրենսդրության ամբողջացում

5.1.1. Աշխատանքային միգրանտների իրավունքների ու շահերի պաշտպանությանն ուղղված ՀՀ օրենսդրական դաշտի վերլուծություն, բացերի վերհանում

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

2012

Օրենսդրական դաշտի վերլուծության հիման վրա վեր հանված բացեր, դրանց վերացմանն ուղղված առաջարկներ` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ի կողմից

5.1.2. Աշխատանքային միգրանտների իրավունքների ու շահերի պաշտպանությանն ուղղված օրենսդրական բացերի ու դրանց վերացմանն ուղղված փոփոխությունների հարցի քննարկում շահագրգիռ պետական կառավարման մարմինների ու ոլորտի հիմնախնդիրներով զբաղվող
ՀԿ-ների հետ:

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

2012

- Քննարկմանը մասնակցած պետական մարմինների ու
ՀԿ-ների թիվը,
- Օրենսդրության փոփոխությանն ուղղված առաջարկների թիվը

5.1.3. Աշխատանքային միգրանտների իրավունքների ու շահերի պաշտպանությանն ուղղված օրենսդրական նախագծերի մշակում:

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

2013-2014

 - Համապատասխան իրավական ակտերի նախագծերը մշակված են և ներկայացված են ՀՀ կառավարություն

5.2. Արտագնա աշխատանքների հետ կապված միջնորդական ծառայություններ մատուցող մասնավոր կազմակերպությունների գործունեության նկատմամբ պետական մոնիթորինգի համակարգի ներդրում, նման կազմակերպությունների և պետական մարմինների միջև գործընկերային հարաբերությունների հաստատում:

- Արտագնա աշխատանքների հետ կապված միջնորդական աշխատանքներ իրականացնող մասնավոր կազմակերպությունների գործունեության նկատմամբ պետական մոնիթորինգի համակարգի ստեղծում
- Արտագնա աշխատանքների հետ կապված միջնորդական աշխատանքներ իրականացնող մասնավոր կազմակերպությունների հետ գործընկերային հարաբերությունների համակարգի ստեղծում

5.2.1. Արտագնա աշխատանքների հետ կապված միջնորդական ծառայություններ մատուցող մասնավոր կազմակերպությունների (այսուհետ` Միջնորդ կազմակերպություններ) գործունեության նկատմամբ պետական մոնիթորինգի համակարգի միջազգային փորձի ուսումնասիրություն

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

2012

Միջնորդ կազմակերպությունների գործունեության նկատմամբ պետական մոնիթորինգի համակարգի միջազգային փորձի ուսումնասիրության հաշվետվություն և, ՀՀ-ում համապատասխան համակարգի ներդրմանն ուղղված առաջարկներ` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ի կողմից

5.2.2. Միջնորդ կազմակերպությունների գործունեության նկատմամբ պետական մոնիթորինգի համակարգի ներդրման հետ կապված խնդիրների քննարկում այս ոլորտի իրավասու պետական կառավարման մարմինների, Միջնորդ կազմակերպություննների ու աշխատանքային միգրանտների իրավունքների ու շահերի պաշտպանությամբ զբաղվող
ՀԿ-ների և միջազգային կազմակերպությունների հետ

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

2013

Քննարկմանը մասնակցած`
-պետական մարմինների թիվը,
- Միջնորդ կազմակերպությունների թիվը,
- ՀԿ-ների ու միջ. Կազմակերպությունների թիվը,
- վերահսկողական համակարգի վերաբերյալ արված առաջարկների թիվը

5.2.3. Միջնորդ կազմակերպությունների գործունեության նկատմամբ պետական մոնիթորինգի համակարգի մոդելի ընտրություն և կառուցվածքագործառութային մոդելի նախագծի մշակում

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

2013

Միջնորդական ծառայություններ մատուցող մասնավոր կազմակերպությունների գործունեության նկատմամբ պետական մոնիթորինգի համակարգի մոդելն ընտրված է և մշակված է կառուցվածքագործառութային մոդելի նախագիծը, որը ներկայացված է ՀՀ կառավարության հաստատմանը

5.2.4. Միջնորդ կազմակերպությունների գործունեության նկատմամբ պետական մոնիթորինգի ընտրված մոդելի հիման վրա համակարգի ներդրման իրավական հիմքերի ստեղծում:

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

2014

Համապատասխան օրենսդրական ակտերն ընդունված են

5.2.5. Աշխատանքային միգրացիայի ոլորտում իրավասություններ ունեցող պետական կառավարման մարմինների ու միջնորդ կազմակերպությունների միջև համագործակցության հուշագրի ստորագրում

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

2014

Համապատասխան հուշագիրն
ստորագրված է

5.2.6. Աշխատանքային միգրացիայի ոլորտում իրավասություններ ունեցող պետական կառավարման մարմինների ու Միջնորդ կազմակերպությունների միջև տեղեկատվության փոխանակման մեխանիզմների մշակում

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

2014

Տեղեկատվության փոխանակման մեխանիզմներ` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ի կողմից

5.2.7. Միջնորդ կազմակերպություններին համապատասխան երկրների սոցիոմշակութային ավանդույթների, աշխատաշուկաների իրավիճակի, ինչպես նաև զբաղվածության ոլորտը կարգավորող օրենսդրական դաշտի փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկությունների պարբերական տրամադրում

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

2014-2016

 - Տեղեկությունների տրամադրման ուղղությամբ իրականացված միջոցառումների տեսակը, թիվը,
- Տեղեկություններ ստացած միջնորդ կազմակերպությունների թիվը,
- Միջնորդ կազմակերպությունների կողմից աշխատաելու նպատակով արտերկիր տեղափոխված անձանց թիվը

5.3. Օտարերկրյա պետությունների աշխատաշուկայի ուսումնասիրություն` նստավայր պետություններում ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական հիմնարկների և ոլորտում լիազորված մարմինների միջոցով:

- Օտարերկրյա պետություններում ՀՀ քաղաքացիների պայմանագրային հիմունքներով աշխատելու հնարավորությունների մեծացում

5.3.1. ՀՀ-ի համար աշխատանքային միգրացիայի տեսանկյունից առավել հետաքրքություն ներկայացնող պետությունների ցանկի ձևավորում

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

2012

 ՀՀ-ի համար աշխատանքային միգրացիայի տեսանկյունից առավել հետաքրքություն ներկայացնող պետությունների ճշգրտված ցանկը

5.3.2. Դիվանագիտական ներկայացուցչությունների միջոցով աշխատանքային միգրացիայի տեսանկյունից երկրի համար առավել հետաքրքություն ներկայացնող նստավայր պետությունների (այսուհետ` համապատասխան երկրներ) աշխատաշուկաների ուսումնասիրության միջազգային փորձի ուսումնասիրություն

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

2012

 ՀՀ-ի համար աշխատանքային միգրացիայի տեսանկյունից առավել հետաքրքություն ներկայացնող օտարերկրյա պետությունների աշխատաշուկաների ուսումնասիրությունների կազմակերպմանն ուղղված առաջարկներ` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ի կողմից

5.3.3. Միջազգային փորձի ուսումնասիրության հիման վրա ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչությունների միջոցով համապատասխան երկրների աշխատաշուկաների ուսումնասիրության մեխանիզմների մշակում

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

2013

Համապատասխան երկրների աշխատաշուկաների ուսումնասիրության մշակված մեխանիզմներ` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ի կողմից

5.3.4. ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչությունների միջոցով համապատասխան երկրների աշխատաշուկաների ուսումնասիրությունների արդյունքում ստացվող տեղեկությունները` ոլորտի իրավասու մարմիններին փոխանցելու մեխանիզմների մշակում

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

2014-2015

Համապատասխան երկրների աշխատաշուկաների ուսումնասիրության արդյունքում ստացված տեղեկությունները իրավասու մարմիններին փոխանցելու մեխանիզմներ` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ի կողմից

5.3.5. Օտարերկրյա պետությունների աշխատաշուկաների ուսումնա-սիրություններ` ՀՀ աշխատանքային միգրանտներին արդյունավետ ուղղորդելու նպատակով

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

2014-2016

ՀՀ աշխատանքային միգրանտներին արդյունավետ ուղղորդելուն ուղղված առաջարկներ` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ի կողմից

5.4. Բնագավառում միջպետական երկկողմ պայմանագրերի կնքման և աշխատանքային միգրանտների շահերին ուղղված գործող միջազգային պայմանագրերին միացման շուրջ քննարկումների ծավալում` նպատակ ունենալով ընդլայնել հանրապետությունից պայմանագրային հիմունքներով արտագնա աշխատանքների մեկնման հնարավորությունները, ինչպես նաև պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի աշխատանքային միգրանտների իրավունքներն ու շահերը:

- ՀՀ-ից պայմանագրային հիմունքներով արտագնա աշխատանքների մեկնման հնարավորությունների մեծացում, արտագնա աշխատանքի մեկնած ՀՀ քաղաքացիների իրավունքների ու շահերի պաշտպանության մակարդակի բարձրացում
- ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող աշխատանքային էմիգրանտների իրավունքների ու շահերի պաշտպանությանն ուղղված միջպետական պայմանագրերի կնքման, ինչպես նաև միջազգային պայմանագրերին միացման գործընթացների ակտիվացում

5.4.1. Աշխատուժի փոխանակման շուրջ միջպետական պայմանագրերի կնքման միջազգային փորձի ուսումնասիրություն

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

2012

Միջազգային փորձի ուսումնասիրության հիման վրա միջպետական պայմանագրերի կնքմանն ուղղված առաջարկներ` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ի կողմից

5.4.2. Աշխատուժի փոխանակման շուրջ միջպետական պայմանագրերի կնքման սկզբունքների, ինչպես նաև ՀՀ-ի համար այդ առումով առավել հետաքրքրություն ներկայացնող երկրների ցանկի ճշգրտման հետ կապված հարցերի քննարկում իրավասու պետական կառավարման մարմինների ու աշխատանքային միգրանտների իրավունքների պաշտպանության հարցերով զբաղվող ՀԿ-ների հետ

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

2012-2013

Քննարկման մասնակցած`
- պետական կառավարման մարմինների թիվը,
- ՀԿ-ների թիվը
- արված առաջարկների թիվը

5.4.3. Համապատասխան երկրների հետ աշխատուժի ազատ տեղաշարժի վերաբերյալ միջպետական և միջկառավարական պայմանագրեր կնքելու հարցի ներառում միջպետական հարաբերությունների օրակարգ և բանակցությունների սկսում

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

2013-2016

- Հարցը ներառված է միջպետական հարաբերությունների օրակարգում
- պայմանագրերի կնքման շուրջ բանակցությունների մեջ մտած երկրների թիվը,
- կնքված պայմանագրերի թիվը

5.4.4. «Միգրանտ աշխատավորների և նրանց ընտանիքի անդամների իրավունքների պաշտպանության մասին» ՄԱԿ-ի 1990 թ. կոնվենցիան ստորագրելու ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

2012-2014

ՀՀ-ի կողմից կոնվենցիան ստորագրվել է

5.5. Արտագնա աշխատանքների` Հայաստանի Հանրապետության բնակչության մարդկային զարգացման վրա հնարավոր ազդեցությունների ընդլայնմանն ուղղված միջոցառումների մշակում և իրականացում:

- ՀՀ բնակչության մարդկային զարգացման վրա արտագնա աշխատանքների ազդեցության մեծացում

5.5.1. Տարբեր երկրների մարդկային զարգացման (ՄԶ) վրա արտագնա աշխատանքային միգրացիայի ազդեցության մեծացման ուղղությամբ միջազգային փորձի ուսումնասիրություն

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

2012

ՀՀ մարդկային զարգացման վրա աշխատանքային միգրացիայի դրական ազդեցության մեծացմանն ուղղված առաջարկներ` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ի կողմից

5.5.2. Միջազգային փորձի հիման վրա Հայաստանում մարդկային զարգացման վրա աշխատանքային միգրացիայի ազդեցության մեծացմանն ուղղված միջոցառումների ծրագրի մշակում և իրականացում

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ կենտրոնական բանկ
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
ՀՀ առողջապահության նախարարություն
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

2013-2016

Միջոցառումների ծրագիրը մշակված է և իրականացվում է

5.6. Քաղաքացիների շրջանում օտարերկրյա պետություններում աշխատանքային գործունեության կարգի ու պայմանների մասին քարոզարշավների անցկացում, այդ նպատակով թեժ-գիծ խորհրդատվական ծառայության մատուցում, թերթոնների հրատարակում, զանգվածային լրատվամիջ. հետ կապերի աշխուժացում, ոչ կառավարական կազմակերպությունների հետ համագործակցության ընդլայնում:

- Օտարերկրյա աշխատաշուկաներում աշխատանք գտնելու պայմաննների վերաբերյալ ՀՀ քաղաքացիների իրազեկության աստիճանի բարձրացում
- ԶԼՄ-ների ու ՀԿ-ների հետ համագործակցության ընդլայնում

5.6.1. Օտարերկրյա պետություններում աշխատանքային գործունեության կարգի ու պայմանների մասին ՀՀ բնակչության տեղեկացվածության աստիճանի ու աղբյուրների ուսումնասիրություն

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

2012

 Օտարերկրյա պետություններում աշխատանքային գործունեության կարգի ու պայմանների մասին ՀՀ բնակչության տեղեկացվածության աստիճանի ու աղբյուրների ուսումնասիրություն և բնակչության տեղեկացվածության աստիճանի բարձրացմանն ուղղված առաջարկներ` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ի կողմից

5.6.2. Օտարերկրյա պետություններում աշխատանքային գործունեության կարգի ու պայմանների մասին բնակչությանը արդյունավետ տեղեկացնելու հետ կապված հարցերի քննարկում (կլոր սեղան) աշխատանքային միգրանտների շահերի պաշտպանությամբ զբաղվող
ՀԿ-ների, ԶԼՄ-ների, զբաղվածության մարզային և տարածքային կենտրոնների, աշխատուժի արտահանման միջնորդ կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

2012-2014

- Քննարկմանը մասնակցած` ՀԿ-ների, ԶԼՄ-ների, զբաղվածության պետական և ոչ պետական միջնորդ ծառայությունների թիվը,
- Առաջարկված քարոզչական միջոցառումների և մեխանիզմների թիվը

5.6.3. Արտասահմանյան երկրների աշխատաշուկաների, ինչպես նաև օտարերկրյա պետություններում աշխատանքային միգրանտների իրավունքների ու շահերի պաշտպանության վերաբերյալ ՀՀ բնակչության իրազեկման աշխատանքների իրականացում (հեռուստառադիոհաղորդումների շարքեր, թերթերում հոդվածաշարեր, հեռախոսային թեժ-գծի ծառայության հիմնում, ինտերնետային կայք-էջերի բացում, տեղեկատվական թերթոնների ու գրքույկների թողարկում և այլն)

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

2012-2016

- Իրազեկման ուղղությամբ իրականացված քարոզչական միջոցառումների տեսակը, թիվը,
- այդ քարոզչական միջոցառումների միջոցով իրազեկված անձանց թիվը,
- օտարերկրյա պետություններում ՀՀ աշխատանքային միգրանտների իրավունքների ոտնահարումների թիվը

5.6.4. Օտարերկրյա պետություններում աշխատանքային գործունեության կարգի ու պայմանների փոփոխությունների, միգրանտների իրավունքների ու շահերի պաշտպանության թեմաներով պարբերական սեմինարների կազմակերպում ՀԿ-ների համար

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

2013-2016

- Իրականացված սեմինարների թիվը,
- Սեմինարներին մասնակցած ՀԿ-ների թիվը

5.6.5. ՀՀ քաղաքացիների համար օտարերկրյա պետություններում աշխատանքային գործունեության կարգի ու պայմանների մասին խորհրդատվական ծրագրերի իրականացման մրցույթի հայտարարում ՀԿ-ների համար

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

2013-2016

- Մրցույթի արդյունքում
ՀԿ-ների կողմից իրականացված խորհրդատվական ծրագրերի թիվը
- ծրագրերի արդյունքում խորհրդատվություն ստացած քաղաքացիների թիվը,

5.6.6. Օտարերկրյա պետություններում աշխատանքային գործունեության կարգի ու պայմանների մասին ՀՀ քաղաքացիների իրազեկման բարձրացմանն ուղղված քարոզչական արշավի իրականացման մրցույթի կազմակերպում ԶԼՄ-ների համար

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

2013-2016

- Մրցույթի արդյունքում
ԶԼՄ-ների կողմից իրականացված քարոզչական արշավների թիվը
- արշավներին մասնակցած ԶԼՄ-ների թիվը,
- արշավների շրջանակում հրապարակված քարոզչական նյութերի տեսակներն ու թիվը,
- հրապարակված նյութերից օգտվելու պոտենցիալ հնարավորութ. ունեցող քաղաքացիների թիվը

           

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐ 6. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՈՒՄ` ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

6.1. ՀՀ-ում աշխատանքային իմիգրացիոն հոսքերի պետական կարգավորման համակարգի ստեղծում, որը հնարավորություն կտա լիարժեքորեն կարգավորել օտարերկրացիներին ՀՀ աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան աշխատանքային թույլտվություն տալու, ինչպես նաև ՀՀ-ում նրանց աշխատելու հետ կապված խնդիրները և բարձրացնել ՀՀ աշխատաշուկայի պաշտպանվածության մակարդակը:

- ՀՀ աշխատաշուկայում օտարերկրացիների աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորման համակարգի ներդրում
- ՀՀ աշխատաշուկայի պաշտպանվածության աստիճանի բարձրացում

6.1.1. ՀՀ-ում օտարերկրացիների զբաղվածության հիմնախնդիրների ուսումնասիրություն և բացերի վերհանում

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն
ՀՀ ոստիկանություն
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

2012

ՀՀ-ում օտարերկրացիների զբաղվածության հիմնախնդիրների ուսումնասիրություն և բացերի վերացմանն ուղղված առաջարկներ` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ի կողմից

   

6.1.2. ՀՀ-ում աշխատանքային իմիգրացիոն հոսքերի պետական կարգավորման նպատակահարմար համակարգի ընտրության, օտարերկրյա քաղաքացիների աշխատանքային թույլտվության համակարգի (այսուհետ` ՕԱԹՀ) ընտրության խնդրի քննարկումը իրավասու պետական կառավարման մարմինների, ՀԿ-ների, միջազգային կազմակերպությունների հետ

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն
ՀՀ ոստիկանություն
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

2012

 Քննարկմանը մասնակցած`
- պետական կառավարման մարմինների թիվը,
- ՀԿ-ների թիվը,
- միջազգային կազմակերպությունների թիվը,
-դիվանագիտական ներկայացուցիչների թիվը,
- ՕՍԹՀ ստեղծման մասին արված առաջարկների թիվը,

   

6.1.3. ՕԱԹՀ նպատակահարմար մոդելի, ՕԱԹ տրամադրման գծով պետական լիազոր մարմնի վերաբերյալ առաջարկների ներկայացում

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

2013

 ՕԱԹՀ կառուցվածքա-գործառութային մոդելի և ՕԱԹ տրամադրման գծով պետական լիազոր մարմնի վերաբերյալ առաջարկներ` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ի կողմից

   

6.1.4. ՕԱԹՀ ներդրման համար իրավական հիմքերի ստեղծում

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

2014

- ՕԱԹՀ գործառնության համար անհրաժեշտ իրավական ակտերը ընդունված են

6.2.ՀՀ-ում
օտարերկրացիների կողմից
զբաղեցվող աշխատատեղերի կառուցվածքի ոււսումնասիրություն և համապատասխան առաջարկների մշակում` ՀՀ քաղաքացիների թվից համապատասխան մասնագետների պատրաստման ուղղությամբ:

 ՀՀ-ում մեր հանրապետության քաղաքացիների
զբաղվածության ապահովման հնարավորությունների
մեծացում

6.2.1. ՀՀ աշխատաշուկայում օտարերկրացիների կողմից զբաղեցվող աշխատատեղերի կառուցվածքի հետազոտության իրականացում

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

2012-2013

- Ստացվել են ՀՀ աշխատաշուկայում օտերկրացիների կողմից զբաղեցվող աշխատատեղերի կառուցվածքի մասին հավաստի տվյալներ

   

6.2.2. ՀՀ աշխատաշուկայում առավել մեծ պահանջարկ ունեցող մասնագետների պատրաստման հետ կապված խնդիրների քննարկում

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

2013

 ՀՀ աշխատաշուկայում մեծ պահանջարկ ունեցող մասնագետների պատրաստմանն ուղղված առաջարկներ` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ի կողմից

6.3. ՀՀ-ում օտարերկրյա քաղաքացիների զբաղվածությունը կանոնակարգող օրենսդրական դաշտի ամբողջականացում` մասնավորապես այդ ոլորտը կանոնակարգող օրենքից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի մշակում:

- ՀՀ-ում օտարերկրյա քաղաքացիների զբաղվածությունը կանոնակարգող օրենսդրական դաշտի ամբողջացում

6.3.1. Հայաստանի Հանրապետությունում օտարերկրյա քաղաքացիների զբաղվածությունը կանոնակարգող օրենսդրական դաշտի բացերի վերլուծություն

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

2012

ՀՀ –ում օտարերկրյա քաղաքացիների զբաղվածությունը կանոնակարգող օրենսդրական դաշտի վերլուծությունը կատարված է,
- բացահայտված են բացերը,
- արված են անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխությունների մասին առաջարկներ

   

6.3.2. Օրենսդրական դաշտի վերլուծության հիման վրա ընդունել Հայաստանի Հանրապետությունում օտարերկրյա քաղաքացիների զբաղվածությունը կանոնակարգող օրենսդրական դաշտի ամբողջացմանն ուղղված իրավական ակտերի նախագծեր

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

2013-2014

- Ընդունված են օրենքների անհրաժեշտ փոփոխությունները,
- ընդունված են անհրաժետ ենթաօրենսդրական իրավական ակտերը

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐ 7. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՍԿԻԶԲ ԱՌՆՈՂ ԱՆԿԱՆՈՆ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄ, ԱՆԿԱՆՈՆ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԴԱՇՏԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ

7.1 Հայաստանի Հանրապետությունից սկիզբ առնող անկանոն միգրացիայի վտանգի և հետևանքների մասին բնակչության, նրանց հետ անմիջական կապի մեջ գտնվող պետական կառույցների աշխատողների իրազեկության բարձրացում, այս հարցում զանգվածային լրատվամիջոցների դերի բարձրացում:

Պոտենցիալ անկանոն միգրանտների տեղեկացվածության և իրազեկվածության բարձրացում

7.1.1 ՀՀ մարզերում և Երևան քաղաքում միգրացիոն հարցերով խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման (ռեսուրս կենտրոնների) հնարավորությունների գնահատում և առաջարկությունների մշակում

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ մարզպետներ

2012-2013

 ՀՀ մարզերում և Երևան քաղաքում միգրացիոն հարցերով խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման (ռեսուրս կենտրոնների) հնարավորությունների գնահատման զեկույց` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ի կողմից

7.1.2 ՀԿ-ներին անկանոն միգրացիայի երևույթի էության, պատճառների, վտանգի և հետևանքների վերաբերյալ թեմաներով քարոզչության իրականացման դրամաշնորհների տրամադրման վերաբերյալ առաջարկությունների ներառում ՄԺԾԾ-ում

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն

2012-2016

ՀԿ-ներին անկանոն միգրացիայի երևույթի պատճառների, վտանգի և հետևանքների, էության վերաբերյալ թեմաներով քարոզարշավներ իրականացնելու նպատակով տրամադրված դրամաշնորհների քանակը և ծավալը

7.1.3 ԶԼՄ-ներին անկանոն միգրացիայի երևույթի էության պատճառների, վտանգի և հետևանքների վերաբերյալ հրապարակումների համար մրցանակների սահմանում

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն

2012-2016

Սահմանված մրցանակների քանակ

7.1.4 ՀՀ հանրային հեռուստատեսությամբ Հանրապետությունից սկիզբ առնող անկանոն միգրացիայի վտանգի և հետևանքների մասին պետական քարոզչության ծրագրի մշակում և իրականացում

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն
Հայաստանի հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհուրդ (համաձայնությամբ)

2012-2016

ՀՀ հանրային հեռուստատեսությամբ հեռարձակված Հանրապետությունից սկիզբ առնող անկանոն միգրացիայի վտանգի և հետևանքների մասին պետական քարոզչության իրականացման ընթացքը լուսաբանող հաղորդաշարերի քանակը

7.1.5 Հանրապետությունից սկիզբ առնող անկանոն միգրացիայի վտանգի և հետևանքների վերաբերյալ քաղաքացիներին իրազեկող տպագիր նյութերի, այդ թվում ցուցապաստառների, թերթոնների պատրաստման ու տարածման միջոցառումների ներառում ՄԺԾԾ -ում

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ տրանսպորտի ու կապի նախարարություն

2012-2016

տպագրված նյութերի, այդ թվում ցուցապաստառների, թերթոնների ծավալը (տիրաժը)

7.1.6 Նպատակակետ երկրների ներգաղթի, աշխատանքային օրենսդրության և այլ նյութերի վերաբերյալ տեղեկատվության հասանելիության ապահովում էլեկտրոնային սոցիալական ցանցերում

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարութուն

2012-2016

էլեկտրոնային սոցիալական ցանցերում տեղադրված նյութերի ծավալը

7.1.7 Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների պաշտոնական վեբ-կայքերում անկանոն միգրացիայի վտանգի և հետևանքների մասին տեղեկատվության պարբերական հրապարակում

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն

2012-2016

Անկանոն միգրացիայի վտանգի և հետևանքների մասին տեղեկատվության առկայությունը պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների պաշտոնական վեբ կայքերի ընդհանուր թվաքանակում, տոկոս

7.2.Օտարերկրյա պետություններում գտնվող ՀՀ քաղաքացիներին անկանոն միգրանտի կարգավիճակում հայտնվելը կանխարգելելու նպատակով նրանց անձը և քաղաքացիությունը հաստատող փաստաթղթերի հետ կապված խնդիրների ուսումնասիրում, և դրանց վերացմանն ուղղված առաջարկների մշակում:

Օտարերկրյա պետություններում ՀՀ քաղաքացիների անկանոն միգրանտների կարգավիճակում հայտնվելու ռիսկերի կրճատում

7.2.1 Օտարերկրյա պետություններում անկանոն միգրանտի կարգավիճակում հայտնված ՀՀ քաղաքացիների անձը և քաղաքացիությունը հաստատող փաստաթղթերի հետ կապված խնդիրների ուսումնասիրում

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
ՀՀ ոստիկանություն
ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն

2012-2013

Օտարերկրյա պետություններում անկանոն միգրանտի կարգավիճակում հայտնված ՀՀ քաղաքացիների անձը և քաղաքացիությունը հաստատող փաստաթղթերի հետ կապված խնդիրների ուսումնասիրության հաշվետվություն` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ի կողմից

7.2.2 Օտարերկրյա պետություններում անկանոն միգրանտի կարգավիճակում հայտնված ՀՀ քաղաքացիների անձը և քաղաքացիությունը հաստատող փաստաթղթերի հետ կապված խնդիրների վերացմանն ուղղված միջոցառումների ծրագրի մշակում:

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
ՀՀ ոստիկանություն
ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն

2012-2013

Օտարերկրյա պետություններում անկանոն միգրանտի կարգավիճակում հայտնված ՀՀ քաղաքացիների անձը և քաղաքացիությունը հաստատող փաստաթղթերի հետ կապված միջոցառումների ծրագիր` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ի կողմից

7.3. Օտարերկրյա պետություններում առանց թույլտվության գտնվող քաղաքացիների հետ վերադարձման հարցերով շահագրգիռ պետությունների հետ բանակցությունների վարման և համաձայնագրերի կնքման գործընթացի շարունակում:

Անկանոն միգրացիայի կրճատման գործում միջպետական և տարածաշրջանային համագործակցության ընդլայնում
ԵՄ երկրների հետ հեշտացված (պարզեցված) վիզային ռեժիմի հաստատում

7.3.1 Առանձին երկրների, ինչպես նաև ԵՄ-ի հետ, առանց թույլտվության գտնվող ՀՀ քաղաքացիների հետ վերադարձման հարցերով համաձայնագրերի կնքման շուրջ բանակցությունների վարում

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

2012-2016

Բանակցությունների արձանագրություններ,
կնքված համաձայնագրեր

7.3.2 ԵՄ երկրների հետ հեշտացված վիզային ռեժիմի հաստատման համաձայնագրի կնքման ուղղությամբ
բանակցությունների վարում

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

2012-2014

Բանակցությունների արձանագրություններ, կնքված համաձայնագիր

7.4. Օտարերկրացիների` Հայաստանի Հանրապետություն մուտք գործելու, բնակվելու և աշխատանքային գործունեություն իրականացնելու` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգը և պայմանները խախտելու համար պատասխանատվություն սահմանող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության` ԵՄ-ի գործող չափանիշներին համապատասխանեցում:

Օտարերկրացիների ՀՀ մուտք գործելու (ռեժիմները), բնակվելու և աշխատանքային գործունեություն իրականացնելու օրենսդրական պահանջները համապատասխանում են ԵՄ գործող չափանիշներին

7.4.1 Օտարերկրացիների` ՀՀ մուտք գործելու, բնակվելու և աշխատանքային գործունեություն իրականացնելու ՀՀ օրենսդրական գործող ակտերի վերլուծություն, ԵՄ չափորոշիչներին դրանց համապատասխանելության գնահատում, բաց տեղերի բացահայտում, առաջարկությունների մշակում

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

2012-2013

Օտարերկրացիների` Հայաստանի Հանրապետություն մուտք գործելու, բնակվելու և աշխատանքային գործունեություն իրականացնելու ՀՀ օրենսդրական գործող ակտերը ԵՄ չափորոշիչներին դրանց համապատասխանելության գնահատման զեկույց

Օտարերկրացիների կողմից Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգը և պայմանները խախտելու համար պատասխանատվություն սահմանող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջները համապատասխանում են ԵՄ-ի գործող չափանիշներին

7.4.2 Օտարերկրացիների կողմից ՀՀ միգրացիոն օրենսդրության իրավախախտումների դեպքում, այդ թվում` առանց հանցավոր մտադրության սահմանների անօրինական հատման, սահմանված ժամկետից դուրս երկրում գտնվելու համար, առավելապես վարչական պատասխանատվության միջոցների կիրառման նպատակով ՀՀ քրեական ու վարչական օրենսգրքերում համապատասխան փոփոխությունների ու լրացումների իրականացում

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
ՀՀ Ոստիկանություն
ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն

2012-2013

ՀՀ քրեական և վարչական օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարության կողմից ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ

7.4.3 ՀՀ սահմանները ապօրինաբար հատած և մուտքի կանոնները խախտած օտարերկրացիներին քրեակատարողական հիմնարկներից առանձնացված վայրերում կալանքի տակ պահելու, ինչպես նաև առավելագույն ժամկետի սահմանման վերաբերյալ ՀՀ քրեական օրենսգրքում և այլ օրենսդրական ակտերում փոփոխությունների ու լրացումների իրականացում,

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
ՀՀ ոստիկանություն
ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն

2012-2013

ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարության կողմից ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐ 8. ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՀԱՅՐԵՆԻՔՈՒՄ ՆՐԱՆՑ ՀԵՏԱԳԱ ՎԵՐԱԻՆՏԵԳՐՄԱՆԸ ՑՈՒՑԱԲԵՐՎՈՂ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

8.1. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վերադարձին աջակցող ինտերնետային տեղեկատվական համակարգերի հետագա կատարելագործում, ինչը հնարավորություն կընձեռի այդ անձանց էլեկտրոնային կապի հաղորդուղիներով անմիջականորեն կապվելու Հայաստանի պետական կառավարման համապատասխան մարմինների մասնագետների հետ և իրենց հուզող հարցերի վերաբերյալ ստանալ արագ և հավաստի պատասխաններ, արտերկրում ապրող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շրջանում համակարգերի մասին տեղեկատվության տարածում:

- Հայաստանի Հանրապետության արտերկրում ապրող քաղաքացիների Հայաստանի Հանրապետություն վերադարձին վերաբերող խնդիրների վերաբերյալ տեղեկացվածության աստիճանի բարձրացում,
- Միգրացիոն խնդիրների վերաբերյալ քաղաքացիների իրազեկման համակարգի
կատարելագործում

8.1.1. Պոտենցիալ իմիգրանտներին հետաքրքրող տեղեկությունների շրջանակի և այդ տեղեկությունները տիրապետող հաստատությունների համակարգի վերլուծություն

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն

2012

- Հստակեցված է պոտենցիալ իմիգրանտներին հետաքրքրող տեղեկությունների շրջանակը,
- ճշգրտված են այդ տեղեկությունները տիրապետող մարմինները (տեղեկատվական շտեմարանները) և տեղեկությունների փոխանակման առկա մեխանիզմները

8.1.2. ՀՀ քաղաքացիների վերադարձին աջակցող ինտերնետային տեղեկատվական համակարգերի կատարելագործման խնդիրների քննարկում իրավասու պետական մարմինների, ՀՀ ռեէմիգրանտների հիմնախնդիրների լուծման ուղղությամբ գործող ՀԿ-ների ներկայացուցիչների հետ:

 ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
ՀՀ սփյուռքի նախարարություն

2012-2013

Քննարկմանը մասնակցած`
- պետական կառավարման մարմինների թիվը,
- ՀԿ-ների թիվը,
- ինտերնետային տեղեկատվական համակարգերի կատարելագործման ուղղությամբ արված առաջարկների թիվը

8.1.3. ՀՀ քաղաքացիների վերադարձի հետ կապված տարբեր տեղեկատվական համակարգերի ինտեգրման և կատարելագործման մոտեցումների, այդ մոտեցումների իրականացման տեխնիկական առանձնահատկությունների հստակեցում

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
ՀՀ սփյուռքի նախարարություն

2012-2013

Առկա են`

- այդ ՏՀ-ների ինտեգրման և կատարելագործման մոտեցումները,
- հստակեցվել են դրանց իրականացման տեխնիկական առանձնահատկությունները

8.1.4. ՀՀ քաղաքացիների վերադարձի հետ կապված տեղեկատվական տարբեր համակարգերի ինտեգրման և կատարելագործման համար անհրաժեշտ իրավական հիմքերի ստեղծում

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն
ՀՀ ոստիկանություն
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

2013

Առկա են պոտենցիալ իմիգրանտներին հետաքրքրող տեղեկություններ պարունակող տարբեր ՏՀ-ների ինտեգրման համար անհրաժեշտ իրավական ակտերը

8.1.5. Ինտերնետային կապուղիներով ՀՀ քաղաքացիների վերադարձի համար անհրաժեշտ բոլոր տեղեկությունների ստացման, ինչպես նաև վերադարձի գործընթացների իրականացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձևակերպման մեխանիզմների մշակում (կայք, կայքեր և այլն) և գործարկում, վերը նշված տեղեկատվական համակարգերի և հնարավորությունների մասին տեղեկատվության տարածում:

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
ՀՀ սփյուռքի նախարարություն

2014-2016

- Պետական կառավարման մարմինների վեբ կայքերում տեղադրված են պաշտոնական և հավաստի տեղեկություններ ՀՀ վերադարձող անձանց հուզող հարցերի վերաբերյալ
- վերը նշված տեղեկատվական համակարգերի և հնարավորությունների մասին տարածվել է տեղեկատվության:

8.1.6. ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ու հյուպատոսական հիմնարկների, ինչպես նաև հայ ազգային-եկեղեցական հաստատությունների միջոցով տեղեկությունների տարածում ՀՀ քաղաքացիների վերադարձին աջակցող ինտերնետային տեղեկատվական համակարգերի մասին

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

2014-2016

- ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ու հյուպատոսական հիմնարկների, ինչպես նաև հայ ազգայինեկեղեցական հաստատությունների միջոցով պոտենցիալ իմիգրանտներին հետաքրքրող տեղեկությունների տրամադրմանն ուղղված կայքէջերի, խորհրդատվական միջոցառումների թիվը,
- կայքերից ու խորհրդատվությունից օգտված անձանց թիվը` ըստ երկրների

8.2. Աշխատաշուկայում Հայաստանի Հանրապետություն վերադարձող քաղաքացիների վերաինտեգրմանն ուղղված զբաղվածության ծրագրերի վարում և նոր ծրագրերի ներդրում:

- Հայաստանի Հանրապետություն վերադարձող քաղաքացիների վերաինտեգրման գործընթացների արդյունավետության աստիճանի բարձրացում,
- ՀՀ-ից սկիզբ առնող անկանոն ռեցիկլացիոն
հոսքերի կանխարգելում

8.2.1. Վերադարձող միգրանտների մասնագիտական կարողությունների ու գործարար հետաքրքրությունների, ինչպես նաև ՀՀ աշխատաշուկայում աշխատուժի պահանջարկի, ռեինտեգրացիային խանգարող պատճառների ուսումնասիրություն

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

2013-2014

ՀՀ վերադարձող քաղաքացիների ՀՀ աշխատաշուկայում վերաինտեգրելուն ուղղված առաջարկներ` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ի կողմից

8.2.2. ՀՀ աշխատաշուկայում վերադարձող միգրանտների վերաինտեգրմանն ուղղված զբաղվածության և այլ բնույթի օգնությունների տրամադրման ծրագրերի մշակում և իրականացում

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

2013-2016

- ՀՀ վերադարձած քաղաքացիների աշխատանքի տեղավորմանն ուղղված ծրագրերի թիվը,
-- Ծրագրերից օգտված անձանց թիվը

8.3. Միգրանտների հետ աշխատող պետական մարմիններում Հայաստանի Հանրապետություն վերադարձողների համար խորհրդատվական բնույթի ծառայությունների տրամադրման կազմակերպում, ոլորտում գործող հասարակական կազմակերպությունների հետ գործընկերային հարաբերությունների ակտիվացում:

- ՀՀ աշխատաշուկայի, սոցիալ-տնտեսական պայմանների վերաբերյալ ՀՀ վերադարձող անձանց տեղեկացվածության աստիճանի բարձրացում,
- ՀՀ պետական կառավարման մարմիններում միգրանտներին տեղեկությունների ու խորհրդատվության տրամադրման կայուն համակարգի ձևավորում,
- ոլորտում գործող հասարակական կազմակերպությունների հետ գործընկերային հարաբերությունների զարգացում

8.3.1. ՀՀ վերադարձող միգրանտներին և ոլորտում գործող ՀԿ-ներին անհրաժեշտ տեղեկությունների տրամադրման համակարգի (ԱՏՏՀ) ստեղծման հետ կապված խնդիրների քննարկում միգրանտների հետ աշխատող պետական մարմինների, միգրանտների շահերի պաշտպանության հարցերով զբաղվող ՀԿ-ների ու միջազգային կազմակերպությունների հետ` ԱՏՏՀ նպատակահարմար մոդելի ընտրության նպատակով

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ առողջապահության նախարարություն
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
ՀՀ ոստիկանություն
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

2012

Քննարկմանը մասնակցած`
- պետական կառավարման մարմինների թիվը,
- ՀԿ-ների թիվը,
- ներկայացված են ՀՀ-ի համար ԱՏՏՀ նպատակահարմար մոդելի ստեղծմանն ուղղված առաջարկներ

8.3.2. ՀՀ պետական կառավարման մարմիններում ԱՏՏՀ-ի գործառնության կարգի մշակում

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ առողջապահության նախարարություն
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
ՀՀ ոստիկանություն

2013

ԱՏՏՀ-ի գործառնության կարգը մշակված է

 8.3.3. ՀՀ պետական կառավարման մարմինների ՄՏՏՀ-ի շահագործման իրավասություններ ու պարտականություններ ունեցող աշխատակիցների ուսուցում, նրանց պաշտոնների անձնագրերում համապատասխան փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու հարցի քննարկում

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ առողջապահության նախարարություն
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
ՀՀ ոստիկանություն

2014

 ՀՀ պետական կառավարման մարմիններում ՄՏՏՀ-ի շահագործման իրավասություններ ու պարտականություններ ունեցող անհրաժեշտ թվով աշխատակիցներ անցել են համապատասխան ուսուցումներ

8.3.4. Միգրանտների տեղեկատվական աջակցությանն ուղղված ծրագրերի իրականացման մրցույթների հայտարարում ոլորտում գործող ՀԿ-ների համար

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն

2014-2016

-Հայտարարված մրցույթների թիվը,
- Իրականացված ծրագրերի թիվը,
- Ծրագրերից օգտված անձանց թիվը

8.4. Բանակցությունների վարում ընդունող երկրների հետ` նրանց օժանդակությամբ վերադարձողներին Հայաստանում վերաինտեգրման աջակցություն ցուցաբերելու հարցերի շուրջ:

- Հայաստանի Հանրապետություն վերադարձող քաղաքացիների վերաինտեգրման գործընթացների արդյունավետության աստիճանի բարձրացում,
- Հայաստանի Հանրապետություն վերադարձող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների թվի մեծացում

8.4.1. Ռեինտեգրացիայի ուղղությամբ համաձայնագրերի կնքման ենթակա երկրների ցանկի և սկզբունքների ճշգրտման շուրջ քննարկումների կազմակերպում ոլորտի իրավասու մարմինների հետ

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն

ՀՀ սփյուռքի նախարարություն

2012

Քննարկման ընթացքում արված են առաջարկներ ռեադմիսիոն համաձայնագրերի շուրջ բանակցությունների վարման վերաբերյալ

8.4.2. Օտարերկրյա պետությունների հետ ռեադմիսիոն համաձայնագրերի կնքման շուրջ բանակցությունների վարման ընթացքում էմիգրացված ՀՀ քաղաքացիների հայրենիք վերադարձին աջակցություն ցուցաբերելու հարցերի քննարկում

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն

2012-2016

- Բանակցություններին մասնակցած երկրների թիվը,

- բանակցությունների արդյունքում ՀՀ քաղաքացիների հայրենիք վերադարձին աջակցության ուղղությամբ ձեռք բերված համաձայնությունների թիվը

8.4.3.Միջազգային կազմակերպությունների հետ ռեինտեգրացիայի աջակցության ուղղությամբ քննարկումների ծավալում

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն

2013-2016

- Ռեինտեգրացիայի աջակցության ուղղությամբ կնքված համաձայնագրերի թիվը

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐ 9. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՊԱՍՏԱՆԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ: ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՆ ՓԱԽՍՏԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՆՐԱՆՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ

9.1. Ապաստանի և փախստականների բնագավառի վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրության և ընթացակարգերի կատարելագործում (վերլուծություն, առկա բացերի ու հակասությունների վերհանում և դրանց վերացմանն ուղղված առաջարկությունների ներկայացում)` եվրոպական չափանիշներին համապատասխան:

Ապաստանի և փախստակնների բնագավառը կանոնակարգող Հայաստանի Հանրապետության իրավական դաշտը համապատասխանում է ԵՄ –ի և միջազգային պաշտպանության չափանիշներին

9.1.1. Ապաստան հայցողների և փախստականների վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրության և ընթացակարգերի վերլուծություն, առկա բացերի և հակասությունների վեր հանում:

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն
ՄԱԿ-ի Փախստականների գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ/

2012

Ապաստան հայցողների և փախստականների վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրության և ընթացակարգերի, առկա բացերի և հակասությունների վերաբերյալ վերլուծություն` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ի կողմից

9.1.2. Վերլուծության արդյունքում արձանագրված թերությունների և բացերի վերացման և օրենսդրության կատարելագործման նպատակով առաջարկների ներկայացում ՀՀ կառավարություն

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն
ՄԱԿ-ի Փախստականների գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ/

2014

Առաջարկությունների փաթեթը առանձին փաստաթղթով ներկայացված է ՀՀ կառավարություն

9.2. ՀՀ պետական սահմանային անցման կետերում ապաստան հայցողների հետ աշխատանքներ տանելու և այդ նպատակով պետական սահմանի անցման կետերում ապաստանի հարցերով լիազոր մարմնի գործառույթներն իրականացնող ներկայացուցիչներ ունենալու անհրաժեշտության հարցի քննարկում:

Միգրացիոն հարցերով լիազոր մարմինը ներկայացված է ՀՀ պետական սահմանի «Զվարթնոց» և «Բագրատաշեն» անցման կետերում

9.2.1. Ապաստան հայցողների հետ պետական սահմանի անցման կետերում տարվող աշխատանքների միջազգային փորձի ուսումնասիրություն:

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն
ՄԱԿ-ի Փախստականների գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ)

2012-2013

Միջազգային փորձը ներկայացնող փաստաթղթի առկայություն

9.2.2. ՀՀ պետական սահմանի անցման կետերում ապաստան հայցողների հետ տարվող աշ-խատանքների վերլուծություն և բացերի վերհանում:

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն
 ՄԱԿ-ի Փախստականների գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ)

2012

Առանձին փաստաթղթի առկայություն, որտեղ վերլուծված է ՀՀ պետական սահմանի անցման կետերում ապաստան հայցողների հետ տարվող աշխատանքները և վեր են հանված բացերը

9.2.3. Հարցի շուրջ քննարկումների կազմակերպում շահագրգիռ պետական մարմինների, համապատասխան միջազգային կազմակերպությունների մասնակցությամբ և անհրաժեշտության դեպքում ՀՀ կառավարությանը համապատասխան առաջարկության ներկայացում:

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն

2012-2013

Քննարկումների վերաբերյալ արձանագրությունների առկայություն

9.3. Ապաստան հայցողների` հայցի քննարկման ընթացքում բնակության համար նախատեսված «Հատուկ կացարանի» պայմանների բարելավում:

Ապաստան հայցողների բնակության համար նախատեսված «Հատուկ կացարանի» պայմանները բարելավված են

9.3.1. Ապաստան հայցողների բնակության համար նախատեսված կենտրոնների` ԵՄ անդամ առանձին երկրների փորձի ուսումնասիրություն:

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն
ՄԱԿ-ի Փախստականների գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ/

2012-2013

Ուսումնասիրված է ԵՄ անդամ առանձին երկրների փորձը, որի հիման վրա կազմված է համապատասխան փաստաթուղթ

9.3.2. «Հատուկ կացարան» ՊՈԱԿ-ի աշխատանքների վերլուծություն, բացերի վերհանում ինչպես աշխատանքների կազմակերպման ընթացակարգերի, այնպես էլ ապաստան հայցողների համար բավարար կենսապայմաններ ապահովելու տեսանկյունից:

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն
ՄԱԿ-ի Փախստականների գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ/

2012-2013

Ուսումնասիրված է «Հատուկ կացարան» ՊՈԱԿ-ի աշխատանքը և վեր են հանված բացերը

9.3.3. Ապաստան հայցողների հայցերի քննարկման ընթացքում նրանց կենսաապահովման պայ-մանների բարելավմանն ուղղված առաջարկների ներկայացում, այդ թվում այդ աշխատանքներում ոչ կառավարական կազմակերպությունների ներգրավում:

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն
ՄԱԿ-ի Փախստականների գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ/

2012-2013

Ապաստան հայցողների կենսապահովման պայմանների բարելավմանը միտված փաստաթղթի առկայություն

9.4. Օտարերկրյա քաղաքացիներին փախստական ճանաչելու դեպքում` նրանց ինտեգրմանն ուղղված ծրագրերի մշակում և իրականացում

Պայմաններ են ստեղծված փախստական ճանաչված անձանց Հայաստանի Հանրապետությունում լիարժեք ինտեգրման համար

9.4.1. Ինտեգրման ճանապարհին առկա խոչընդոտների և բացերի վերհանում:

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն
ՄԱԿ-ի Փախստականների գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ/

2012

Ինտեգրման ճանապարհին առկա բացերի և խոչընդոտների վերաբերյալ ուսումնասիրություն` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ի կողմից

9.4.2. ԵՄ անդամ առանձին երկրների փորձի ուսումնասիրում:

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն
ՄԱԿ-ի Փախստականների գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ/

2013

Եմ անդամ առանձին երկրների փորձի վերաբերյալ ուսումնասիրություն` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ի կողմից

9.4.3. Ինտեգրման պայմանների ստեղծմանն ուղղված առաջարկների ներկայացում, մասնավորապես նրանց կացարանով ապահովման, հայոց լեզվի ուսուցման, Հայաստանի օրենս-դրությանը և հայկական ավան-դույթներին ծանոթացման և այլ հարցերի վերաբերյալ:

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն
ՄԱԿ-ի Փախստականների գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ/

2014

Առանձին փաստաթղթով մշակված են համապատասխան առաջարկներ

9.5. Մերժում ստացած ապաստան հայցողներին իրենց ծագման երկիր կամավոր վերադարձի հարցերում աջակցության ցուցաբերում և այդ նպատակով միջազգային կազմակերպությունների հետ քննարկումների կազմակերպում, կամ ՀՀ տարածքից նրանց վտարման կազմակերպման հետ կապված մեխանիզմների մշակում:

-Համագործակցություն է հաստատում միջազգային կազմակերպությունների հետ` մերժում ստացած ապաստան հայցողներին իրենց ծագման երկիր կամավոր վերադարձի հարցերում աջակցության տրամադրման հարցում
-Մշակված են Հայաստանի Հանրապետության տարածքից մերժում ստացած ապաստան հայցողների վտարման կազմակերպման մեխանիզմները

9.5.1. Մերժում ստացած ապաստան հայցողներին իրենց ծագման երկիր վերադարձի կազմակերպման գործընթացի ուսումնասիրում, առկա խոչընդոտների և բացերի վերհանում:

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն
ՄԱԿ-ի Փախստականների գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ/

2012-2015

Վերադարձի կազմակերպման գործընթացի ուսումնասիրման, առկա խոչընդոտների և բացերի մասին համապատասխան փաստաթղթի առկայություն

9.5.2. Մերժում ստացած ապաստան հայցողներին իրենց ծագման երկիր վերադարձի հարցերում աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով ՄՄԿ-ի և այլ միջազգային կազմակերպությունների հետ քննարկումների ծավալում նրանց կարողությունները և ռեսուրսները ներգրավելու նպա-տակով:

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ ոստիկանություն
ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն

2012-2015

Քննարկումների վերաբերյալ համապատասխան արձանագրությունների առկայություն

9.5.3. Արտաքսման կազմակերպման մեխանիզմները օրենսդրական մակարդակով սահմանելու անհրաժեշտության դեպքում համապատասխան նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի մշակում և ՀՀ կառավարություն ներկայացում:

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ ոստիկանություն
ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն

2012-2015

Անհրաժեշտության հարցով համապատասխան հիմնավորումները առանձին փաստաթղթով առկա է

9.6. Ապաստան հայցողներին և փախստականներին իրենց իրավունքների ծանոթացման նպատակով տեղեկատու նյութերի հրապարակում, փախստականների հիմնախնդիրներով զբաղվող ոչ կառավարական կազմակերպությունների հետ սերտ համագործակցության հաստատում:

Ապաստան հայցողների և փախստականների իրենց իրավուքների վերաբերյալ տեղեկացվածության բարձրացում

9.6.1. Ապաստան հայցողների և փախստականների համար տեղեկատվական գրքույկների տպագրման կազմակերպում

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն
ՄԱԿ-ի Փախստականների գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ)

2012-2015

Մշակված և տպագրված են տեղեկատվական բնույթի գրքույկներ` փախստականների և ապաստան հայցողների համար

9.6.2 Փախստականների հիմնախնդիրներով զբաղվող ոչ կառավարական կազմակերպությունների համար սեմինար-խորհրդակցությունների, կլոր սեղանների, համաժողովների կազմակերպում` ոլորտը կարգավորող ազգային և միջազգային օրենսդրությանը իրազեկելու նպատակով

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն

2012-2015

Կազմակերպված միջոցառումների վերաբերյալ համապատասխան արձանագրությունների առկայություն

           

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐ 10. 1988-1992ԹԹ. ԱԴՐԲԵՋԱՆԻՑ ԲՌՆԱԳԱՂԹԱԾ ՓԱԽՍՏԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ

10.1. 1988-1992թթ. Ադրբեջանից բռնագաղթած փախստականների բնակարանային հիմնախնդիրների վերջնական լուծմանն ուղղված ծրագրերի մշակում և իրականացում` պետական բյուջեի և միջազգային դոնոր կազմակերպությունների միջոցների ներգրավմամբ

 Ադրբեջանից բռնագաղթած փախստականների բնակարանային հիմնախնդիրների լուծման արդյունավետության բարձրացում

10.1.1. ՀՀ կառավարության 2004 թ. մայիսի 20-ի N 747-Ն որոշմամբ հաստատված 1988-1992 թվականներին Ադրբեջանից բռնագաղթած անձանց բնակարանային ապահովության առաջնահերթ ծրագրի իրականացման համար ֆինանսական միջոցների հայթայթման շուրջ բանակցությունների վարում միջազգային դոնոր կազմակերպությունների հետ

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն

2012-2013

- Բանակցությունների արդյունքում ֆինանսական աջակցության վերաբերյալ ձեռք բերված համաձայնությունների թիվը,
-- խոստացված
(ձեռք բերված) ֆինանսական միջոցների ծավալը

10.1.2. ՀՀ կառավարության 2004 թ. մայիսի 20-ի N 747-Ն որոշմամբ հաստատված 1988-1992 թթ.. Ադրբեջանից բռնագաղթած անձանց բնակարանային ապահովության առաջնահերթ ծրագրով սահմանված չափանիշներին համապատասխան` փախստական ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավմանն ուղղված ծրագրերի իրականացում:

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն

2013 -2016

 Բնակարանային պայմանները բարելաված փախստական ընտանիքների թիվը, այդ թվում.
- բնակարանային շինարարության միջոցով,
- բնակարանների գնման վկայագրերի տրամադրման միջոցով

10.2. Փախստականների հարցերով հրավիրվող միջազգային հանդիպումների և համաժողովների ընթացքում 1988-1992թթ. Ադրբեջանից բռնագաղթած փախստականների Ադրբեջանում թողնված գույքի փոխհատուցման հարցի բարձրացում:

1988-1992թթ. Ադրբեջանից բռնագաղթած փախստականների Ադրբեջանում թողնված գույքի փոխհատուցման հարցը ներառված է երկկողմ և բազմակողմ հանդիպումների օրակարգում

10.2.1. 1988-1992թթ. Ադրբեջանից բռնագաղթած փախստականների Ադրբեջանում թողնված գույքի փոխհատուցման հարցը (այսուհետ` գույքի փոխհատուցման հարց) միջազգային հանրությանը ներկայացնելու հետ կապված խնդիրների քննարկում ` այդ հարցում ՀՀ-ի միասնական մոտեցման ձևավորման և միջազգային ատյաններ հարցի ներկայացումը նախապատրաստելուն աջակցելու նպատակով

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

2012

- Քննարկման արդյունքում ձևավորված է այդ հարցի վերաբերյալ ՀՀ միասնական մոտեցումը,
- Պատրաստված են հարցը Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում, այլ միջազգային դատական ատյաններում և միջազգային հանդիպումների ու համաժողովների ժամանակ ներկայացնելու փաթեթները

10.2.2. Գույքի փոխհատուցման հարցի ներկայացում միջազգային հանդիպումների ու համաժողովների ժամանակ

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

2013-2016

- Միջազգային այն հանդիպումների ու համաժողովների թիվը, որտեղ բարձրացվել է հարցը,
- Հարցի վերաբերյալ ընդունված բանաձևերի, որոշումների ու հայտարարությունների թիվը

10.2.3. Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում և այլ միջազգային դատական ատյաններում Ադրբեջանում թողնված գույքի փոխհատուցման հայցերի ներկայացման գործում փախստականներին աջակցություն

 ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

2013-2016

Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում և այլ միջազգային դատական ատյաններում վարույթ վերցված հայցերի թիվը

10.3. Հանրապետությունում իրականացվող զբաղվածության, առողջապահական, կրթական և սոցիալ-տըն-տեսական այլ ծրագրերում 1988 1992 թթ. Ադրբեջանից բռնագաղթած անձանց որպես առաջնահերթ շահառու ճանաչելու հարցի քննարկում (պետական պատվերի շրջանակներում բուժօգնության և բժշկական սպասարկման, ԽՍՀՄ խնայբանկում ունեցած ավանդների փոխհատուցման, բնակարանային շինարարության կոոպերատիվներում ներդրած գումարների փոխհատուցման, աղքատության ընտանեկան նպաստի և փոքր ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու և այլ ծրագրեր):

 1988-1992թթ. Ադրբեջանից բռնագաղթած փախստականների Հայաստանի Հանրապետությունում լիարժեք ինտեգրման համար պայմանների ապահովում

10.3.1. 1988-1992թթ. Ադրբեջանից բռնագաղթած անձանց բնակչության սոցիալական պաշտպանության ոլորտի պետական ծրագրերի առաջնահերթ շահառու ճանաչելու հարցի քննարկում ոլորտի պետական կառավարման մարմինների ու փախստականների իրավունքների ու շահերի պաշտպանության հարցերով զբաղվող ՀԿ-ների ու միջազգային կազմակերպությունների հետ:

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ առողջապահության նախարարություն

2012

Քննարկմանը մասնակցած`
- պետական կառավարման մարմինների թիվը,
- ՀԿ-ների թիվը,
- միջազգային կազմակերպությունների թիվը,
--- Արված առաջարկների թիվը

10.3.2. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության ոլորտի տարբեր ենթաոլորտներում իրականացվող պետական ծրագրերում 1988-1992թթ. Ադրբեջանից բռնագաղթած անձանց առաջնահերթ շահառու ճանաչելու ուղղությամբ օրենսդրական հիմքերի ստեղծում

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ առողջապահության նախարարություն

2013-2014

1988-1992թթ. Ադրբեջանից բռնագաղթած անձանց առաջնահերթ շահառու ճանաչելու մասին նոր դրույթների թիվը
– ՀՀ օրենքներում ընդունված ենթաօրենսդրական նոր իրավական ակտերի թիվը

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐ 11. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԵՐԿՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՂ ՆԵՐՔԻՆ ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՈՒՂՂՈՐԴՈՒՄ

11.1. ՀՀ կառավարության 2003 թվականի ապրիլի 10-ի N 610-Ն որոշմամբ հաստատված
« ՀՀ տարաբնակեցման գլխավոր նախագծին» համապատասխանող ներքին միգրացիոն հոսքերի ձևավորման համալիր ծրագրի և առանձին գործուն միջոցառումների մշակում և իրագործում:

 ՀՀ բնակչության տարաբնակեցման վիճակի համապատասխանեցում ՀՀ կառավարության 2003 թվականի ապրիլի 10-ի N 610-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ տարաբնակեցման գլխավոր նախագծում> նախանշված դրույթներին

11.1.1. ՀՀ կառավարության 2003 թվականի ապրիլի 10-ի N 610-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ տարաբնակեցման գլխավոր նախագծի» իրականացման ընթացքի ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ-ի ապահովում

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն

2012-2016

Տարեկան կտրվածքով հրապարակվող հաշվետվություն

11.1.2. ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ-ի արդյունքների հիման վրա համապատասխան առաջարկների մշակում և ներկայացում

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն
ՀՀ գիտության և կրթության նախարարություն
ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

2013-2016

Ներկայացված առաջարկների և դրանց հիման վրա մշակված ծրագրերի թիվը

11.2. Սահմանամերձ և այլ ռազմավարական նշանակություն ունեցող տարածքների բնակչության թվաքանակի նվազման կանխարգելում և աճի խթանում` արտոնությունների սահմանման, բնակչության գրավիչ պայմանների ստեղծման, ենթա-կառուցվածքային և սոցիալական ոլորտների առաջանցիկ զարգացման, վերաբնակեցման ծրագրերի մշակման և իրագործման ճանապարհով:

- Սահմանամերձ և այլ ռազմավարական նշանակություն ունեցող տարածքների բնակչության սոցիալ-տնտեսական պայմանների բարելավում,
- Սահմանամերձ և այլ ռազմավարական նշանակություն ունեցող տարածքների բնակավայրերի ամրապնդում

11.2.1. Սահմանամերձ և այլ ռազմավարական նշանակություն ունեցող տարածքների բնակչության սոցիալ-տնտեսական խնդիրների հետազոտություն

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն

2013

- Սոցիոլոգիական հետազոտությունն իրականացված է,
- ՀՀ սահմանային գոտու և սահմանամերձ շրջանների բնակչության սոցիալ-տնտեսական խնդիրները վերլուծված են

11.2.2. Հետազոտության արդյունքներով և ՀՀ կառավարության 2011թ.-ի հունիսի 30-ի արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած «ՀՀ տարածքային զարգացման հայեցակարգի» հիման վրա, սահմանամերձ և այլ ռազմավարական նշանակություն ունեցող տարածքների զարգացմանն ուղղված ծրագրերի մշակում և իրականացում

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
ՀՀ տրանսպորտի և կապի . նախարարություն
ՀՀ գյուղատնատեսության նախարարություն
ՀՀ գիտության և կրթության նախարարություն
ՀՀ առողջապահության նախարարություն

2014 -2016

-Մշակված և իրականացված ծրագրերի թիվը,
-Ծրագրերից օգտված բնակավայրերի թիվը,
-Ծրագրերից օգտված անձանց թիվը

11.3. Ներքին միգրացիոն տեղաշարժերը որպես երկրից բնակչության էմիգրացիայի ընդունելի այլընտրանք և տարաբնակեցման համակարգի ձևավորված անհամամասնությունները մեղմող գործոն դիտարկող պետական ծրագրերի մշակում և գործարկում:

- ՀՀ-ից ծագող անցանկալի էմիգրացիոն հոսքերի ծավալների նվազում,
- ՀՀ ազգային անվտանգության ամրապնդմանը նպաստող ներքին միգրացիոն հոսքերի ձևավորում,
- ՀՀ բնակչության տարաբնակեցման վիճակի բարելավում

11.3.1. ՀՀ ինտենսիվ յուրացված գոտիներից դեպի թույլ յուրացված գոտիներ բնկաչության միգրացիային խանգարող և նպաստող գործոնների բացահայտմանն ուղղված հետազոտության իրականացում ՀՀ բնակչության շրջանում

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն

2013

- հետազոտությունն իրականացված է
- ՀՀ սահմանային գոտու և դեպի ՀՀ սահմանամերձ շրջաններ բնակչության միգրացիային խանգարող և խթանող գործոնները վերլուծված են

11.3.2. Հետազոտության հիման վրա ՀՀ ինտենսիվ յուրացված գոտիներից դեպի թույլ յուրացված գոտիներ բնկաչության ներքին միգրացիոն հոսքերի խթանմանն ուղղված առաջարկների ներկայացում

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն
ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
ՀՀ գյուղատանտեսության նախարարություն
ՀՀ սփյուռքի նախարարություն

2014

ներկայացված ծրագրային առաջարկների թիվը

11.3.3. ՀՀ ինտենսիվ յուրացված գոտիներից դեպի թույլ յուրացված գոտիներ բնկաչության ներքին միգրացիոն հոսքերի խթանմանն ուղղված առաջարկների քննարկում այդ բնագավառում իրավասություն ունեցող պետական կառավարման մարմինների, ՀԿ-ների, քաղաքական կազմակերպությունների միջազգային և սփյուռքահայ դոնոր կազմակերպությունների հետ

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն
ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
ՀՀ գյուղատանտեսության նախարարություն
ՀՀ սփյուռքի նախարարություն

2014

Քննարկված ծրագրերի թիվը,
- քննարկմանը մասնակցած` 
 - պետական կառավարման մարմինների,
- ՀԿ-ների,
 - քաղաքական կազմակերպությունների,
- միջազգային, սփյուռքահայ կազմակերպությունների թվերը,
- հավանության արժանացած ծրագրային առաջարկների թվերը

11.3.3. ՀՀ ինտենսիվ յուրացված գոտիներից դեպի թույլ յուրացված գոտիներ բնկաչության ներքին միգրացիոն հոսքերի խթանման ծրագրերի իրականացում

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն
ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
ՀՀ գյուղատանտեսության նախարարություն
ՀՀ սփյուռքի նախարարություն

2015-2016

- Իրականացված ծրագրերի թիվը,
- ծրագրերի շրջանակներում ՀՀ ինտենսիվ յուրացված գոտիներից դեպի թույլ յուրացված գոտիներ տեղափոխված ընտանիքների ու անձանց թվերն` ըստ մարզերի

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐ 12. ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ՏԵՂԱՇԱՐԺԵՐԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՈՒՄ

12.1 Բնական և արհեստածին աղետներից յուրաքանչյուրի առաջացման ռիսկի հաշվառմամբ` բնակչության հնարավոր զանգվածային տեղաշարժերի մոդելավորում:

 Աղետների առաջացման ռիսկի հաշվառման և բնակչության հնարավոր զանգվածային տեղաշարժերի մոդելավորման համակարգի ստեղծում

12.1.1 Բնական և արհեստածին աղետներով պայմանավորված բնակչության հնարավոր տարահանման հանձնաժողովների կանոնադրությունների և կառուցվածքների վերանայում

 ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
 ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն 
 ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
 ՀՀ ոստիկանություն,
ՀՀ առողջապահության նախարարություն

2012

Բնակչության հնարավոր տարահանման հանձնաժողովների հաստատված կանոնադրություններ և կառուցվածքներ

12.1.2 Բնական և արհեստածին աղետներով պայմանավորված բնակչության հնարավոր տարահանման հանրապետական, մարզային և համայնքային հանձնաժողովների հաստատում

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն,
ՀՀ պետական կառավարման, տարածքային և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ

Յուրաքանչյուր տարի

Բնակչության հնարավոր տարահանման հանրապետական, մարզային և համայնքային հանձնաժողովների նիստերի արձանագրություններ

12.1.3 Տարահանման հանձնաժողովների և շահագրգիռ կազմակերպությունների ներկայացուցիչների համար տարահանման կազմակերպման հարցերով վերապատրաստման ծրագրերի ու ժամանակացույցի կազմում

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
ՀՀ պետական կառավարման տարածքային և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ

2012-2016

Տարահանման վերաբերյալ հաստատված վերապատրաստման ծրագիր, իրականացման ժամանակացույց և մասնակիցների ցանկ

12.1.4 Վերապատրաստման կազմակերպում և իրականացում

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
ՀՀ պետական կառավարման տարածքային և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ

2012-2016

Վերապատրաստում անցած պետական, տարածքային կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատակիցների թիվը` ըստ տարիների

12.1.5 Տարահանման պլանների, տարհանման գործընթացով պայմանավորված այլ ձևայնացված փաստաթղթերի անվանացանկի ճշգրտում և վենայում

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն,
ՀՀ պետական կառավարման, պետական կառավարման տարածքային և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ

2012

Հաստատված տարահանման պլանների և ճշգրտված փաստաթղթերի անվանացանկի առկայություն:

12.1.6 Բնակչության հնարավոր զանգվածային տեղաշարժերի ռիսկի հաշվառմամբ մոդելների մշակում

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

2012

Բնակչության հնարավոր զանգվածային տեղաշարժերի ռիսկի հաշվառմամբ կիրառված մոդելների քանակը, տարահանման պլանների և տարհանման գործընթացով պայմանավորված այլ փաստաթղթերի մշակման գործում

12.2 Բնակչության տվյալ պարտադրված զանգվածային տեղաշարժերի կանոնակարգում` էվակուացման, ժամանակավոր տարաբնակեցման, կոմունալ-կենցաղային և այլ խնդիրների լուծման, հաշվառման, իրավիճակի կարգավորումից հետո իրենց բնակավայրերը վերադարձի տարբերակային պլան/սխեմաներ պարունակող հատուկ ծրագրերի մշակում, անհրաժեշտ պահուստային ֆոնդերի ձևավորում:

Աղետներից և արտակարգ իրավիճակների ժամանակ ՀՀ բնակչության զանգվածային տեղաշարժերի կանոնակարգվածության աստիճանի մեծացում, բնակչության ռեէվակուացման արդյունավետ համակարգի մշակում

12.2.1 «Զանգվածային տեղաշարժված բնակչության, այդ թվում փախստականների ընդունման, հաշվառման, տեղաբաշխման, ժամանակավոր կացարաններով, կենսագործունեության և բժշկական ապահովման կարգի» մշակում

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն,
ՀՀ առողջապահության նախարարություն,
ՀՀ սփյուռքի նախարարություն 
ՀՀ ոստիկանություն

2013

«Զանգվածային տեղաշարժված բնակչության, այդ թվում փախստականների ընդունման, հաշվառման, տեղաբաշխման, ժամանակավոր կացարաններով, կենսագործունեության և բժշկական ապահովման կարգը» հաստատված է ՀՀ կառավարության կողմից և գործում է

12.2.2 «Զանգվածային տեղաշարժված բնակչության, այդ թվում փախստականների իրավիճակի կարգավորումից հետո իրենց բնակավայրերը վերադարձի պայմանների, պլան սխեմաների, կենսգործունեության ապահովման կարգի» մշակում

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն,
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն,
ՀՀ էներգետիկայի նախարարություն

2013

«Զանգվածային տեղաշարժված բնակչության, այդ թվում փախստականների իրավիճակի կարգավորումից հետո իրենց բնակավայրերը վերադարձի պայմանների, պլան սխեմաների, կենսագործունեության ապահովման կարգը» հաստատված է ՀՀ կառավարության կողմից և գործում է

12.2.3 Պետական նյութական պահուստի մասին ՀՀ օրենքում լրացումներ ու փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն,
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

2012-2013

Պետական նյութական պահուստի մասին լրամշակված ՀՀ օրենքի նախագիծը ներկայացված է ՀՀ ԱԺ

12.2.3 Բնակչության զանգվածային տեղաշարժերի դեպքում պետական նյութական պահուստի օպերատիվ ֆոնդից բացթողնման ու բաշխման կարգը սահմանելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն,
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

2013-2014

Բնակչության զանգվածային տեղաշարժերի դեպքում պետական նյութական պահուստի օպերատիվ ֆոնդից բացթողնման ու բաշխման կարգը հաստատված է ՀՀ կառավարության կողմից և գործում է

12.2.4 Պետական նյութական պահուստի օպերատիվ ֆոնդի անվանացանկը և կուտակման նորմերը սահմանելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն,
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

2013-2014

Պետական նյութական պահուստի օպերատիվ ֆոնդի անվանացանկը և կուտակման նորմերը սահմանված են ՀՀ կառավարության կողմից և գործում են

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐ 13. ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ (ԹՐԱՖԻՔԻՆԳԻ) ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ (ԹՐԱՖԻՔԻՆԳԻ) ԶՈՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Հիմնախնդրի լուծմանն ուղղված միջոցառումները սահմանված են ՀՀ կառավարության 2010թ.-ի սեպտեմբերի 3-ի թիվ 1140-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ-ում 2010-2012թթ.. ընթացքում մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) դեմ պայքարի կազմակերպման ազգային ծրագրով»:

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐ 14. ՎԱՐՎՈՂ ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ ՎԵՐՋԻՆԻՍ ՕՊԵՐԱՏԻՎ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ՈՒ ՃՇԳՐՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄ

14.1 Միգրացիայի պետական կառավարման համակարգում միգրացիոն իրավիճակի վերլուծման և գնահատման, դրա հնարավոր փոփոխությունների կանխատեսման ու վարվող միգրացիոն քաղաքականության ընթացքի ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ-ի և արդյունավետության գնահատման, այդ քաղաքականության շրջանակներում իրականացվող ծրագրերում և միջոցառումներում անհրաժեշտ շտկումների և ճըշգրտումների վերաբերյալ առաջարկների մշակման և ներկայացման կարողությունների ձևավորում:

ՀՀ պետական կառվարման մարմիններում միգրացիոն իրավիճակի, տարվող քաղաքականության ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ-ի և գնահատման ինստիտուցիոնալ կարողությունները ձևավորված են

14.1.1 միգրացիոն իրավիճակի վերլուծման և գնահատման միջազգային փորձի ուսումնասիրում

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն

2012

Միգրացիոն իրավիճակի վերլուծման և գնահատման միջազգային փորձի վերաբերյալ հաշվետվություն` քննարկված` ԳԾՄՄՀ-ի կողմից

14.1.2 (ենթակետն ուժը կորցրել է 16.05.13 N 510-Ն)

14.1.3 (ենթակետն ուժը կորցրել է 16.05.13 N 510-Ն)

14.1.4 (ենթակետն ուժը կորցրել է 16.05.13 N 510-Ն)

14.1.5 (ենթակետն ուժը կորցրել է 16.05.13 N 510-Ն)

14.1.6 ՀՀ ՏԿՆ միգրացիայի պետական ծառայության և միգրացիայի պետական կառավարման այլ մարմիններում միգրացիոն քաղաքականության իրականացման կարողությունների կարիքների գնահատման ուսումնասիրությունների իրականացում և առաջարկությունների մշակում

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն

2012-2013

Պետական կառավարման մարմիններում միգրացիոն քաղաքականության իրականացման կարողությունների կարիքների գնահատման հաշվետվություն` քննարկված` ԳԾՄՄՀ-ի կողմից

14.1.7 (ենթակետն ուժը կորցրել է 16.05.13 N 510-Ն)

14.2 Միգրացիայի պետական կառավարման համակարգում սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերի և իրավա-օրենսդրական ակտերի հնարավոր միգրացիոն հետևանքների փորձագիտական գնահատման կարողությունների ձևավորում, վերջինիս ներկայացրած գնահատականների հիման վրա հնարավոր անցան-կալի միգրացիոն հետևանքների նվազագույնի հասցնելու նկատառումով` համապատասխան ծրագրերի ու փաստաթղթերի վերանայում:

ՀՀ օրենսդրական ակտերի միգրացիոն հետևանքների ազդեցության գնահատման ներդրված համակարգ

14.2.1 Օրենսդրական ակտերի միգրացիոն հետևանքների ազդեցության գնահատման միջազգային փորձի ուսումնասիրություն

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն

2012-2013

Օրենսդրական ակտերի միգրացիոն հետևանքների ազդեցության գնահատման միջազգային փորձի վերաբերյալ հաշվետվություն` քննարկված` ԳԾՄՄՀ-ի կողմից

14.2.2 (ենթակետն ուժը կորցրել է 16.05.13 N 510-Ն)

14.2.3 (ենթակետն ուժը կորցրել է 16.05.13 N 510-Ն)

14.2.4 (ենթակետն ուժը կորցրել է 16.05.13 N 510-Ն)

14.2.5 (ենթակետն ուժը կորցրել է 16.05.13 N 510-Ն)

14.2.6 (ենթակետն ուժը կորցրել է 16.05.13 N 510-Ն)

14.2.7 (ենթակետն ուժը կորցրել է 16.05.13 N 510-Ն)

(հավելվածը խմբ., փոփ. 16.05.13 N 510-Ն, փոփ. 19.12.13 N 1453-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

նոյեմբերի 10-ի N 1593-Ն որոշման

 

Կ Ա Զ Մ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 2012-2016 ԹԹ. ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ՄԻՋԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ

 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության պետ (հանձնաժողովի նախագահ)

 

ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ներկայացուցիչ

 

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության աշխատակազմի ներկայացուցիչ

 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի ներկայացուցիչ

 

ՀՀ սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի ներկայացուցիչ

 

ՀՀ առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ներկայացուցիչ

 

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակազմի ներկայացուցիչ

 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության աշխատակազմի ներկայացուցիչ

 

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակազմի ներկայացուցիչ

 

ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի ներկայացուցիչ

 

ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմի ներկայացուցիչ (համաձայնությամբ)

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության ներկայացուցիչ

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչ

 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության ներկայացուցիչ (հանձնաժողովի քարտուղար)

(հավելվածը լրաց. 19.07.12 N 896-Ն)

 

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան